مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت کمباين سازي ايران - نماد: تکمبا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/04/21 درمحل  شرکت واقع در اراک ميدان صنعت شرکت کمباين سازي ايران ( سهامي عام )   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران103123560.6 %
آستان قدس رضوي 125437211272.8 %
جمع126468446873.4 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد کاظم جعفر زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فريدون عباسي دواني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا جمالي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اصغر حميدي فرد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
موسسه سازمان اقتصادي رضوي 1316اصلیغلامرضا جمالي 0938514431رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
موسسه کشت وصنعت مزرعه نمونه 89اصلیعلي اصغر حميدي فرد1260450511عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
شرکت کارگزاري بورس اوراق بهادار رضوي23150اصلیعليرضا محمودي 0530438674عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
موسسه دامپروري صنعتي قدس رضوي 148اصلیسيدمحمد علي خطيبي طباطبائي0045379289عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
آستان قدس رضوي000001اصلیسيد کاظم جعفرزاده0940160196نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰۲,۹۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۹۵,۸۸۱)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۴۹۵,۸۸۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴۹۵,۸۸۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۳۹۲,۹۷۱)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳۹۲,۹۷۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۹۲,۹۷۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۷۲۳,۰۲۷
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 11,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.