icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
چيني کرد
سرمایه ثبت شده:
213,806
نماد:
کرد
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
269353
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره چيني کرد

1. 1)ترازنامه شرکت چيني کرد(سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با ياداشتهاي توضيحي يک تا 31 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه ،بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2)بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ،عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. 3)طبق يادداشت توضيحي1-13همراه صورتهاي مالي ،مانده تسهيلات دريافتي شرکت از محل صندوق ذخيره ارزي به عامليت بانک تجارت مبلغ 62.828 ميليون ريال اصل وفرع (معادل 1.792.758يورو)مي باشد.طبق سوابق موجود بدهي مذکور طبق تفاهم نامه بر اساس مبلغ درخواستي بانک به نرخ ارز بازار با شرکت توافق گرديده که پرداخت شود .همچنين بابت تسعير وام ارزي از بانک فوق طبق يادداشت 9 مبلغ 81.541 ميليون ريال به عنوان مخارج تامين مالي خريد دارائيها ي واجد شرايط به سرفصل دارائيهاي ثابت ماشين آلات منظور شده است. در اين خصوص با عنايت به افت شديد ارزش اسمي ريال درسال 1391 ،شرکت اقدام به تسري مبلغ مذکور به دارائيهاي خريداري شده از محل تسهيلات فوق نموده است که در اين ارتباط،اطلاعات دقيقي از تاريخ بهره برداري دارائي واجد شرايط وهمچنين بهاي قابل بازيافت دارائيهاي خريداري شده در تاريخ مزبور جهت مقايسه با ميزان مبلغ قابل تسري از محل تسعير نرخ ارز به دارائيهاي مربوطه در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است.لذا تاثير تعديلات مقتضي بر افزايش زيان سال جاري وسنوات قبل وهمچنين کاهش ارزش دفتري دارايي واجد شرايط براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.

4. 4)بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 ، اين مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استاندارد هاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

5. 5)با عنايت به يادداشت شماره 12 همراه صورتهاي مالي، ماليات عملکرد شرکت تا پايان سال مالي 1392قطعي و تسويه گرديده است. از بابت سالهاي مالي 1387 لغايت1392 مجموعا"مبلغ 76.111ميليون ريال زيان مورد تائيد سازمان امور مالياتي قرار گرفته است. از بابت ماليات عملکرد سال مالي1393 برگ تشخيص به مبلغ 11.136 ميليون ريال صادر و به شرکت ابلاغ شده و در اين خصوص با توجه به اعتراض شرکت پرونده در هئيت حل اختلاف در حال بررسي مي باشد. و در ارتباط با سال مالي 1394 برگ تشخيصي از سوي اداره دارايي تا تاريخ تنظيم گزارش واصل نگرديده است.همچنيناز بابت عملکرد دوره مورد رسيدگي نيز براساس زيان ابرازي ذخيره اي در حسابها منعکس نگرديده است .

6. 6)باتوجه به يادداشت شماره 9 همراه صورتهاي مالي مبلغ 47.626 ميليون ريال از اقلام سرمايه اي نزد انبار مربوط به ماشين آلات خريداري شده در سنوات قبل مي باشد که با وجود گذشت مدت زمان قابل توجهي از تاريخ تحصيل،مورد استفاده قرار نگرفته است.در اين خصوص توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به بهره برداري مفيد از منابع سرمايه اي شرکت جلب مي نمايد.

7. 7)زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از 50 درصد سرمايه آن است ، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروريست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري نمايد.
8. 8)در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است.در اين خصوص الزامات مربوط از جمله تعيين واحد مبارزه با پولشويي و فرآيند اجرايي آن عملي نشده است.

29آبان1395
موسسه حسابرسي آرمان راهبرد
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آرمان راهبرد "Jahangir Zolfaghari [Sign] "8312911395/09/15 17:05:36
شريک موسسه آرمان راهبرد Ali Agha Azizi Barzaki [Sign] 1395/09/15 17:11:29
مدير موسسه آرمان راهبرد "Ali Asghar Moslemi [Sign]"8007311395/09/15 17:16:30