مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت صنايع پتروشيمي گلستان - نماد: شستان
موضوع:ادامه تعلیق نماد معاملاتی پیرو درخواست ناشر/ به منظور بررسی بیشتر اطلاعات ناشر
به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر،
تعلیق نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ 1399/07/19 ادامه می یابد.