icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)
سرمایه ثبت شده:
1,000,000
نماد:
کمند
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
46430240
اطلاعات و صورت‌های مالی  12 ماهه منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/05/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 711361 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)

1. صورت‌هاي مالي صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت کمنـد شامل صورت خالص دارايي‌ها به تاريخ 31 مرداد 1399 و صورت‌هاي سود و زيان و گردش خالـص دارايي‌هاي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشـت‌هاي توضيحـي ١ تا 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت کمند طبق استانداردهاي حسابداري و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‏هاي سرمايه‌گذاري، با مدير صندوق است؛ اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‏هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است، به‌گونه‌اي که اين صورت‏ها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به‌ صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام‌ شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاشده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به‌ منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌ شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌ شده توسط مدير صندوق و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده، براي اظهارنظر نسبت به‌ صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، موارد عدم رعايت الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‏هاي سرمايه‏گذاري، مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق و ساير موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش دهد.

4. به ‌نظراين مؤسسه، صورت خالص دارايي‌هاي صندوق سرمايه‏گذاري با درآمد ثابت کمند در تاريخ 31 مرداد 1399 و نتايج عمليات منعکس در صورت سود و زيان و گردش خالص دارايي‌هاي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. به قرار مندرج در يادداشت‌هاي توضيحي 1-5 ، 5-7 و 1-8 صورت‌هاي مالي، مدير صندوق اقدام به تعديل قيمت پاياني و استفاده از قيمت کارشناسي براي سهام شرکت‌هاي اخزا 813، صخود 0004، اراد13 ، مبين 016، افاد 61 ، افاد 74، شصدف، شير پاستوريزه پگاه گيلان، رايان 911، اخزا 811، سرمايه‌گذاري سيمان تأمين، سنفت993، تابان 02، صايپا 203، صمعاد 212، تابان 03، تابان 01، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي افق کورش، عفولاد 3، اراد 36، اراد 24، گروه توسعه ملي ايران، مشهد 0112، اراد 33، صندوق س در سهام افق ملت، صنعتي بهشهر، اراد 40، بيمه پارسيان، پاکشو، پتروشيمي پارس، اراد 35، بانک ملت، فولاد خوزستان، صندوق بازنشستگي، تأمين سرمايه اميد، پتروشيمي خليج فارس، تأمين سرمايه لوتوس پارسيان، سرمايه‌گذاري غدير، فولاد مبارکه، افاد 53، صندوق س.پروژه آرمان پرند مپنا، بانک سينا، بانک صادرات، بانک پاسارگاد، مبين انرژي خليج فارس، مپنا، اشاد 9، اشاد 10، 981 و سنفت2991 نموده است. لازم به ذکر است بخشي از اوراق مشارکت دولتي 9، اوراق مشارکت دولتي10 و منفعت دولت 5-ش خاص کاريزما01082 قبل از تاريخ سررسيد فروخته شده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. براساس بند 3-2 ماده 47 اساسنامه، گزارش مدير صندوق درباره وضعيت و عملکرد صندوق که به ‌منظور تقديم به مجمع صندوق تنظيم گرديده، مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام‌ شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌ شده از جانب مدير صندوق باشد، جلب نگرديده است.
7. براساس بند 3-3 ماده 47 اساسنامه محاسبات خالص ارزش روز دارايي‏ها (NAV)، ارزش آماري، قيمت صدور و قيمت ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري طي سال مالي مورد گزارش، به‌صورت نمونه‌اي مورد بررسي و کنترل اين موسسه قرار گرفته است، در حدود رسيدگي‌هاي انجام‌ شده، به‌استثناي آثار مالي مندرج در رديف‌هاي 3 ، 9 ، 10 و 11 از جدول بند ۸ ذيل، اين موسسه، به موردي حاکي از وجود اشکال در محاسبات مذکور باشد برخورد ننموده است.
8. اين مؤسسه در رسيدگي‌هاي خود به‌استثناي موارد مندرج در جدول صفحه ذيل و ساير موارد ذکر شده در اين گزارش به موارد ديگري حاکي از عدم رعايت مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق و بخشنامه‏هاي مربوط به سازمان بورس و اوراق ‏بهادار باشد، برخورد نکرده است. رديفمفادموضوعتوضيحات 1رويه پذيره‌نويسي صدور و ابطاللزوم صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري به تقاضاي بازارگردان پس از وجوه تأمين شده توسط بازارگردانصدور واحد سرمايه‌گذاري به تقاضاي بازارگردان قبل از تأمين وجه توسط بازارگردان انجام شده است. 2بند 2-3 اميدنامه و ماده 26 اساسنامهسرمايه‌گذاري در گواهي سپرده بانکي و سپرده بانکي حداکثر 50% از کل دارايي‌هاي صندوقمورد مذکور در تاريخ‌هاي 10/06/1398 الي 20/07/1398 و 27/07/1398 الي 15/08/1398 رعايت نشده است. 3دستورالعمل ثبت و گزارش‌دهي رويه‌هاي مالياعمال صحيح تعديلات براي حساب‌هاي بانکيتعديل سود سپرده‌هاي بانکي بلندمدت دي، ملي ، آينده، صادرات ، ايران زمين و کوتاه مدت آينده به درستي اعمال نشده است. 4کنترليسودهاي دريافتي هر سپرده در مواعد مقرر دريافت سودسود سپرده‌هاي بلندمدت آينده، ملي و ايران‌زمين و کوتاه‌مدت آينده در دو نوبت دريافت مي‌شود. 5بخشنامه 12010024لزوم انعقاد قرارداد در رابطه با نرخ سود ترجيحي سپرده‏گذاريسپرده سرمايه‌گذاري بانکي نزد بانک‌هاي دي، ملي، ايران‌زمين، صادرات، گردشگري، شهر، اقتصاد نوين، پاسارگاد، توسعه تعاون و آينده صرف نظر از تطبيق يا عدم تطبيق با بخشنامه بانک مرکزي ۶تبصره 2 ماده 35 اساسنامهلزوم ارسال تصميمات مجمع صندوق حداکثر ظرف مدت يک هفته نزد سازمان توسط مدير صندوقنامه ارسالي به سازمان براي مجمع 04/09/1398 با تأخير صورت گرفته است. رديفمفادموضوعتوضيحات ۷کنترليدريافت سود سهام شرکت‌هاي سرمايه‌پذير طبق زمان‌بندي ارائه شده با وجود پيگيري‌هاي مکرر صندوق، سود سهام شرکت‌هاي تأمين سرمايه لوتوس پارسيان، فولاد خوزستان، بانک ملت، فولاد مبارکه و سيمان ساوه تا تاريخ اين گزارش دريافت نشده است. ۸تبصره 3 ماده 54 اساسنامهلزوم پرداخت کارمزد مدير هر 3 ماه يکبار تا سقف 90% پس از ارائه گزارش‌هاي تعريف شده در اساسنامهکارمزد پرداختي به مدير براي 3 ماهه منتهي به 30/11/1398 قبل از ارائه گزارش حسابرس پرداخت شده است. 9کنترلينحوه شناسايي درامد تعهد پذيره‌نويسيعطف به نامه شماره ۱۲۱/۹۶۴۴۰ مورخ 01/08/1398 سازمان بورس،صندوق اقدام به انتقال درامد تعهد پذيره نويسي به حساب ارزشيابي اوراق مرابحه دولت ۲ از طريق اعمال قيمت کارشناسي به ميزان ۱۰٪ نموده که باتوجه به نامه سازمان بورس، مي‌بايست تا سررسيد اوراق به تدريج از درصد تعديل کاسته تا قيمت تعديلي به قيمت اسمي اوراق مزبور برسد. اما تا تاريخ اين گزارش اين موضوع بطور منظم از درصد تعديل کاسته نمي‌شود. (بنابه اظهارنظر مدير صندوق، عدم امکان اجراي اين دستورالعمل باتوجه به نوسانات قيمت بوده است.) 10اطلاعيه شرکت بورس انرژي در تاريخ 13/07/1398اطلاعيه شرکت بورس انرژي در تاريخ 13/07/1398 بازارگرداني در سومين سال معاملاتي گواهي‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق سرمايه‌گذاري پروژه ارمان پرند مپنا قيمت هاي کارشناسي اعمال شده با قيمت‌هاي بازارگردان متفاوت است. 11دستورالعمل نحوه تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاريلزوم ارايه دلايل کافي درخصوص تعديل اوراق و سهامقيمت تعدادي از اوراق بهادار با درامد ثابت در پرتفوي صندوق تعديل منفي خورده است که در اين خصوص دلايل موجهي از جانب مدير صندوق ارائه نشده است.
9. در اجراي بند يک ماده 47 اساسنامه اصول و رويه‌هاي کنترل داخلي مدير و متولي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته، در اين خصوص رويه‌هاي مدون از سوي مدير و متولي که به تأييد ارکان ذيربط رسيده باشد به اين موسسه ارائه نشده، ليکن در حدود رسيدگي‌هاي انجام‌ شده توسط اين موسسه، به‌استثناي موارد مندرج در اين گزارش به موارد ديگري، حاکي از عدم‌کفايت کنترل‌هاي اعمال ‌شده توسط مدير و متولي برخورد نکرده است.
10. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه، به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد،برخورد نکرده است.

22مهر1399
رهيافت و همکاران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه دايا رهيافت Iraj Jamshidi Far [Sign]8002061399/08/05 14:39:30
شريک موسسه دايا رهيافت Khosro Vasheghani Farahani [Sign]8008691399/08/05 14:41:41
مدير موسسه دايا رهيافت Ahmad Hassani [Sign]8312441399/08/05 14:46:07