مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بيمه اتکايي امين - نماد: اتکام

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/10/27  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/06/17 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
بيمه آسيابيمه آسيا10100314757فرامرز خجيرانگاسيفرامرز خجيرانگاسي2200033133عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
سهامي بيمه ايرانسهامي بيمه ايران10103858742فرشيد پورکاويانفرشيد پورکاويان4839396639عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاريهاي خارجي ايرانسرمايه گذاريهاي خارجي ايران10101815789اسداله عباسياسداله عباسي2690491664رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
بيمه دانابيمه دانا10100641966سيدمصطفي کيائيسيدمصطفي کيائي0033881626نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
توسعه کسب و کار سباتوسعه کسب و کار سبا10101390322فاقد نمایندهمجتبي زينلي موخر0068808704عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
سيدمصطفي کيائي