icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
بانک خاورميانه
سرمایه ثبت شده:
6,000,000
نماد:
وخاور
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
651965
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره بانک خاورميانه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و بانک خاورميانه (شرکت سهامي عام) ـ "شرکت اصلي"، شامل ترازنامه‌ها در تاريخ 31 شهريور 1397 و صورت‌هاي عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، سود و زيان، تغييرات در حقوق صاحبان سهام و جريان وجوه نقد براي دوره مالي شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 53، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره بانک است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري، بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. ارائه "صورت عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري" و "صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام" به عنوان يکي از صورتهاي مالي اساسي، که براساس دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ("بانک مرکزي") انجام شده و نيز ارائه صورت جريان وجوه نقد در سه طبقه فعاليت، در استانداردهاي حسابداري لازم‌الاجرا، پيش‌بيني نشده است.

4. براساس بررسي اجمالي انجام‌شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

5. موارد زير بدون مشروط نمودن نتيجه‌گيري اين مؤسسه، به اطلاع مي‌رسد: 5-1. اطلاعات مربوط به اهم ريسک‌هاي موجود در صنعت بانکداري و تشريح وضعيت بانک از نظر ساختار و شيوه‌هاي مديريت ريسک و تحليل آن، مندرج در يادداشت توضيحي 49 صورت‌هاي مالي، در نبود استانداردهاي مشخص، تنها بر پايه تفسير بانک از نحوه محاسبه آن ريسک‌ها ارائه شده است. 5-2. همانگونه که در يادداشت توضيحي 10-7 صورتهاي مالي ذکر گرديده، به استثناي ارزهاي تحصيل شده با نرخ‌هاي توافقي، ساير دارايي‌ها و بدهي‌هاي پولي ارزي بانک در تاريخ ترازنامه براساس نرخ‌هاي رسمي ارز اعلامي توسط بانک مرکزي تسعير شده است. استفاده از نرخ‌هاي مزبور به عنوان نرخ‌هاي ارز قابل دسترس در تاريخ ترازنامه، عمدتا بر اساس آخرين اعلام نظر رسمي بانک مرکزي بوده، ليکن با توجه به شرايط جديد ارزي، بانک مجددا در تاريخ 21 شهريور 1397 از اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزي درخصوص نحوه تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي پولي ارزي استعلام نموده که پاسخ آن تا تاريخ اين گزارش دريافت نشده است. تعيين آثار احتمالي ناشي از اين مطلب، منوط به مشخص شدن پاسخ بانک مرکزي در اين‌خصوص است. 5-3. وضعيت ماليات عملکرد و دلايل کفايت ذخاير منظور شده براي سال‌هاي 1394 تا 1396 و همچنين دوره مالي مورد گزارش، در يادداشت توضيحي22 صورت‌هاي مالي به‌طور کامل افشا گرديده است. نتيجه‌گيري درخصوص کفايت ذخيره منظور شده در حساب‌ها منوط به اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي است. 5-4. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-3-14 صورت‌هاي مالي افشا گرديده، عليرغم واگذاري سهام شرکت تأمين سرمايه کاردان و شناسايي سود حاصل به مبلغ 307 ميليارد ريال در حساب‌هاي بانک در سال مالي 1395، فرآيند اجرايي و تشريفات قانوني مندرج در بند 12 اساسنامه شرکت مزبور، مبني بر تأييد خريداران از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار، مربوط به 50 درصد سهام فروش رفته، تاکنون به نتيجه نرسيده است. 5-5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-1-26 صورت‌هاي مالي افشا گرديده، با توجه به سپري شدن دوره دو ساله مسئوليت اعضاي هيئت‌مديره و مدير‌عامل در تاريخ 15 آذر 1396، موضوع مفاد مواد 109 و 124 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 65 اساسنامه بانک، براساس مفاد مواد 61 و 62 اساسنامه بانک، مراتب دعوت از سهامداران داوطلب عضويت در هيئت‌مديره بانک از طريق آگهي در روزنامه کثير‌الانتشار و پايگاه اطلاع‌رساني بانک و اعلام اسامي اعضاي پيشنهادي به بانک مرکزي صورت‌پذيرفته، ليکن در رعايت مفاد ماده 59 اساسنامه بانک، نتيجه تاييد صلاحيت حرفه‌اي اشخاص پيشنهادي جهت برگزاري مجمع عمومي انتخاب اعضاي هيئت‌مديره تاکنون اعلام نشده است.

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره بانک است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در‌صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در‌اين‌خصوص به استثناي مورد مندرج در بند 3 اين گزارش، نکته قابل‌ گزارشي وجود ندارد.

7. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") در ارتباط با بانک به شرح زير به اطلاع مي‌رسد: 7-1. مفاد بندهاي 1 و 2 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان ("دستورالعمل") درخصوص افشاي صورت‌هاي مالي سالانه شرکت اصلي و تلفيقي گروه و همچنين گزارش فعاليت هيئت‌مديره به مجمع، به همراه گزارش حسابرس حداقل 10 روز قبل از تاريخ برگزاري مجمع عمومي عادي درخصوص سال مالي گذشته. 7-2. مفاد بند 10 ماده 7 دستورالعمل درخصوص افشاي صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي شرکت داده‌پردازان سيماي آفتاب (يکي از شرکت‌هاي تحت کنترل). 7-3. مفاد ماده 10 دستورالعمل درخصوص ارائه صورت‌جلسه مجمع عمومي سال قبل به مرجع ثبت شرکت‌ها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع. 7-4. مفاد بندهاي 3 و 5 ماده 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص رعايت نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارايي‌ها حداقل به ميزان 15 درصد و وجود حداقل يک بازارگردان. 7-5. مفاد تبصره 3 ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار درخصوص پرداخت سود سهام بانک از طريق شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه.
8. در اجراي ابلاغيه چک ‌ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌‌ليست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. براساس چک ‌ليست مزبور، اين مؤسسه به مورد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي باشد، برخورد نکرده است.

14آذر1397
موسسه حسابرسي تدوين و همکاران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه تدوين و همکاران Mohammad Kazem Rohollahi Varnosfaderani [Sign] 1397/09/15 15:32:24
مدير موسسه تدوين و همکاران Zoheir Shirin [Sign]8413101397/09/15 15:35:15