مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:شرکت کشاورزي و دامپروري مگسال (سهامي عام)، شرکت مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن را بجاي شرکت فجر اصفهان بعنوان عضو اصلي هيئت مديره انتخاب نمود
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت کشاورزي و دامپروري مگسال - نماد: زمگسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/01/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/01/18 درمحل  کيلومتر 18 جاده قديم قزوين آبيک _ کيلومتر 6 جاده خاکعلي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تليسه نمونه10000 %
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان10000 %
ساير سهامداران32410 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن111537333.72 %
بنياد مستضعفان و جانبازان3762194012.54 %
شرکت گسترش کشاورزي پيوند فردوس پارس (سهامي خاص)16236340354.12 %
جمع21114431770.38 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مريم مسعودي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مصطفي عباسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود آقامحمدلو جماعت  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير محمد شفيعي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیکامدين غني0049903705رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس دامپروري
دامداري تليسه نمونه10101021508اصلیمسعود آقامحمدلوجماعت4410962973عضو هیئت مدیرهموظفليسانس حسابداري
گسترش کشاورزي و دامپروري فردوس پارس10760094603اصلیاميرمحمد شفيعي4072611298نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس کشاورزي
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان10861853202اصلیسيدامين موسوي آرا1375713051عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي دامپزشکي
پيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651اصلیحسين رفيع زاده0058324267عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس دامپروري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميحقوقیموسسه غیر تجاری10100171920اصلی
دامداري تليسه نمونهحقوقیسهامی عام10101021508اصلی
گسترش کشاورزي و دامپروري فردوس پارسحقوقیسهامی خاص10760094603اصلی
پيوند تجارت آتيه ايرانيانحقوقیسهامی خاص14005291651اصلی
مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمنحقوقیسهامی خاص10100945346اصلی


سایر موارد: