icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
بانک پاسارگاد
سرمایه ثبت شده:
50,400,000
نماد:
وپاسار( پاسارگاد )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
571922
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel

شرح واقعی
دوره منتهی به
۱۳۹۷/۰۶/۳۱
(حسابرسی شده)
واقعی
دوره منتهی به
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
(حسابرسی شده)
درصد
تغییرات
واقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
(حسابرسی شده)
سریال
نشانه
دوره
دوره (روز)
دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سال مالی منتهی به
حسابرسی نشده
واقعی
سود (زیان) خالص
درآمدها
درآمدهای مشاع
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی ۳۲,۴۵۸,۱۳۸ ۳۸,۶۸۰,۸۸۱ (۱۶) ۷۸,۲۵۸,۳۴۴
سود (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها ۱۱,۹۹۸,۶۰۷ ۶,۲۱۳,۰۷۸ ۹۳ ۱۰,۷۴۴,۷۵۸
جمع درآمدهای مشاع ۴۴,۴۵۶,۷۴۵ ۴۴,۸۹۳,۹۵۹ (۱) ۸۹,۰۰۳,۱۰۲
سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری (۴۱,۸۰۴,۶۳۷) (۳۹,۸۹۰,۰۹۷) ۵ (۷۹,۵۸۷,۹۵۳)
تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری ۰ ۰ -- ۰
سهم سود سپرده‌گذاران (۴۱,۸۰۴,۶۳۷) (۳۹,۸۹۰,۰۹۷) ۵ (۷۹,۵۸۷,۹۵۳)
سهم بانک از درآمدهای مشاع ۲,۶۵۲,۱۰۸ ۵,۰۰۳,۸۶۲ (۴۷) ۹,۴۱۵,۱۴۹
درآمدهای غیرمشاع
سود و وجه التزام فعالیت‌های غیرمشاع ۴,۰۴۱,۳۰۱ ۳,۷۸۹,۲۹۲ ۷ ۸,۲۰۹,۳۰۷
درآمد کارمزد ۲,۵۲۴,۶۵۰ ۱,۵۴۷,۱۰۲ ۶۳ ۳,۹۳۶,۹۸۹
نتیجه مبادلات ارزی ۲,۸۸۹,۶۸۲ ۱,۷۳۳,۴۷۷ ۶۷ ۱۳,۸۳۰,۳۵۹
سایر درآمدها ۴,۸۲۷,۹۲۲ ۴۵۷,۷۰۲ ۹۵۵ ۵,۲۳۹,۰۳۲
جمع درآمدهای غیرمشاع ۱۴,۲۸۳,۵۵۵ ۷,۵۲۷,۵۷۳ ۹۰ ۳۱,۲۱۵,۶۸۷
جمع درآمدها ۱۶,۹۳۵,۶۶۳ ۱۲,۵۳۱,۴۳۵ ۳۵ ۴۰,۶۳۰,۸۳۶
هزینه‌ها
هزینه‌های کارکنان (۲,۷۹۷,۵۲۸) (۲,۷۷۱,۲۵۵) ۱ (۶,۱۴۱,۸۴۴)
سایر هزینه‌های اجرایی (۳,۳۳۶,۷۴۸) (۲,۵۰۹,۹۶۳) ۳۳ (۷,۱۴۴,۹۰۷)
هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول (۳,۷۹۱,۱۱۹) (۲,۹۴۹,۷۸۳) ۲۹ (۱۵,۵۸۵,۲۸۱)
هزینه‌های مالی (۱,۷۷۱,۴۱۴) (۲,۵۷۳,۶۵۴) (۳۱) (۴,۹۱۱,۰۳۳)
هزینه کارمزد (۱,۰۳۸,۸۰۶) (۱,۰۹۰,۵۸۱) (۵) (۲,۱۲۴,۱۴۹)
جمع هزینه‌ها (۱۲,۷۳۵,۶۱۵) (۱۱,۸۹۵,۲۳۶) ۷ (۳۵,۹۰۷,۲۱۴)
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته ۴,۲۰۰,۰۴۸ ۶۳۶,۱۹۹ ۵۶۰ ۴,۷۲۳,۶۲۲
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات ۴,۲۰۰,۰۴۸ ۶۳۶,۱۹۹ ۵۶۰ ۴,۷۲۳,۶۲۲
مالیات بر درآمد (۱,۴۹۶,۷۴۰) (۱۶۷,۷۳۳) ۷۹۲ (۱۹۷,۰۹۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم ۲,۷۰۳,۳۰۸ ۴۶۸,۴۶۶ ۴۷۷ ۴,۵۲۶,۵۲۵
سود (زیان) عملیات متوقف ‌شده پس از اثر مالیاتی ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) خالص ۲,۷۰۳,۳۰۸ ۴۶۸,۴۶۶ ۴۷۷ ۴,۵۲۶,۵۲۵
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص ۲۲,۸۶۱ ۲۲۹,۹۶۸ (۹۰) ۸۷۶,۳۰۰
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی ۲,۶۸۰,۴۴۷ ۲۳۸,۴۹۸ ۱,۰۲۴ ۳,۶۵۰,۲۲۵
سود (زیان) پایه هر سهم
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف‌ شده ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) پایه هر سهم ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف ‌شده ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ۰ ۰ -- ۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
سود (زیان) خالص ۲,۷۰۳,۳۰۸ ۴۶۸,۴۶۶ ۴۷۷ ۴,۵۲۶,۵۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره (۲,۵۷۴,۰۰۵) (۴,۴۵۶,۳۴۸) (۴۲) (۴,۴۵۶,۳۴۸)
تعدیلات سنواتی (۱,۱۵۳,۱۸۵) (۱,۶۵۶,۱۹۱) (۳۰) (۱,۹۳۸,۸۷۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل ‌شده (۳,۷۲۷,۱۹۰) (۶,۱۱۲,۵۳۹) (۳۹) (۶,۳۹۵,۲۱۹)
سود سهام‌ مصوب ۰ ۰ -- ۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته (۳,۷۲۷,۱۹۰) (۶,۱۱۲,۵۳۹) (۳۹) (۶,۳۹۵,۲۱۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام (۴۳۵,۲۲۱) ۲۹۰,۰۱۷ -- (۱,۸۵۸,۴۹۶)
سود قابل تخصیص (۱,۴۵۹,۱۰۳) (۵,۳۵۴,۰۵۶) (۷۳) (۳,۷۲۷,۱۹۰)
انتقال به اندوخته‌ قانوني‌ (۳۳۱,۵۹۵) ۰ -- ۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها (۱۱۰,۵۳۱) ۰ -- ۰
سود (زیان) انباشته‌ پايان‌ دوره (۱,۹۰۱,۲۲۹) (۵,۳۵۴,۰۵۶) (۶۴) (۳,۷۲۷,۱۹۰)
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته ۰ (۱,۸۴۵,۸۷۵) -- ۰
سود (زیان) انباشته‌ قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی (۱,۹۰۱,۲۲۹) (۳,۵۰۸,۱۸۱) (۴۶) (۳,۷۲۷,۱۹۰)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال ۵۳ ۵ ۹۶۰ ۷۲
سرمایه ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۰,۴۰۰,۰۰۰