icon

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر
سرمایه ثبت شده:
675,000
نماد:
وتوس
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
709901
اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی  12 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/06/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآورد هاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي گروه و شرکت اصلي کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. ماليات عملکرد سال 1386 واحد مورد گزارش بر مبناي برگ قطعي بمبلغ 917ر14 ميليون ريال مازاد بر ماليات ابرازي از سوي سازمان امور مالياتي ابلاغ که پس از پرداخت در سرفصل پيش پرداختها منظور گرديده و تا کنون نتيجه اعتراض شرکت به سازمان امور مالياتي در شعب تجديد نظر ديوان عدالت اداري مشخص نشده است. با توجه به مراتب فوق و در رعايت استانداردهاي حسابداري اصلاح حسابها ضروري بوده که در اين صورت سرفصل پيش پرداختها و سود انباشته ابتداي سال هريک بمبلغ 917ر14 ميليون ريال کاهش خواهد يافت.

5. به نظراين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر(سهامي عام) درتاريخ 31 شهريور ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. اقدامات انجام شده از سوي شرکت جهت وصول بخشي از منابع خود بمبلغ 88 ميليارد ريال بابت اسناد دريافتني سررسيد گذشته (بشرح يادداشت توضيحي 1-1-5 صورتهاي مالي) مربوط به فروش برخي املاک در سنوات قبل(قابل ذکر آنکه تا اين تاريخ بدليل عدم وصول مطالبات مذکور سند مالکيت اراضي فوق بنام ذينفعان انتقال نيافته) به نتيجه قطعي نرسيده است.
7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام در مهلت مقرر(بشرح يادداشت توضيحي 3-13 صورت هاي مالي، مبلغ 136ر50 ميليون ريال از سود سهام مربوط به شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان مي باشد که با توجه به عدم پرداخت مبلغ مذکور ظرف مهلت مقرر و صدور راي هيات داوري بورس اوراق بهادار بر عليه شرکت مبني بر پرداخت اصل و جرائم آن موضوع تا حصول نتيجه در دست پيگيري اعلام گرديده است) به سهامداران بطور کامل رعايت نشده است.
8. پيگيري شرکت جهت انجام تکاليف مقرر شده از سوي مجمع عمومي عادي مورخ 30 دي ماه 1395 صاحبان سهام در رابطه با موارد مندرج در بند هاي 4، 12 و 13 اين گزارش و موارد ذيل به نتيجه قطعي نرسيده است. 1-8) انجام توافق با وکلاي شرکت بابت حق الزحمه خدمات دريافتي از آنان در ارتباط با افراز سهم الشرکه و احراز مالکيت شرکت در اراضي پروژه زکريا، قابل ذکر آنکه به شرح يادداشت توضيحي 1-15 صورت هاي مالي حق الزحمه وکلا برمبناي مدارک و مستندات موجود طبق نظر شرکت برآورد و در حسابها منظور شده است. 2-8) تعيين سهم الشرکه قطعي واحد مورد گزارش از اراضي پروژه آبشار (بشرح يادداشت هاي توضيحي 3-1-6 صورتهاي مالي) طبق قرارداد با آستان قدس رضوي معادل 25 درصد اراضي آماده سازي شده تعيين گرديده است. 3-8) تعيين تکليف ما به ازاء دريافتني از بابت مخارج مازاد انجام شده از سال 1386 تاکنون در رابطه با اراضي پروژه ذکريا (بشرح يادداشت هاي توضيحي 4-1-6 صورتهاي مالي) موضوع قرارداد مشارکت با سازمان مسکن و شهرسازي خراسان. 4-8) تعيين تکليف مفاد قرارداد مشارکت في مابين شرکت مسکن سازان ثامن با واحد مورد گزارش (بشرح يادداشت هاي توضيحي 2-1-6 صورتهاي مالي) در خصوص ساخت پروژه آسمان. 5-8) اقدامات شرکت جهت فروش يا تبديل املاک پروژه عدالت، مسعود و زمين مربوط به شرکت آرمان گستر هشتم اطلس (عمدتا ناشي از شرايط بازار) و همچنين وصول مطالبات از مستاجرين بازار عدالت و ابريشم، سود سهام گردشگري به نتيجه موثري نرسيده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت ¬توضيحي¬ 31 صورتهاي مالي، بعنوان ¬کليه معاملات مشمول ماده129 اصلاحيه قانون¬تجارت که طي سال مالي مورد¬ گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است، به نظر اين موسسه معاملات مزبور، در چارچوب روابط فيمابين شرکت هاي گروه صورت گرفته است.
10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که بمنظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. وفق دستورالعمل مصوب مورخ 16/02/1391 سازمان بورس اوراق بهادار، کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 طبق الزامات سازمان مذکور بررسي شده است. با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي و بر اساس بررسي انجام شده به استثناء عدم رعايت الزامات مزبور در رابطه با مستندسازي ارزيابي ساختار کنترل هاي داخلي و ريسک هاي مربوطه، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار برخورد نکرده است.
12. مفاد دستورالعمل افشاء اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل انضباطي ناشران و عرضه کنندگان اوراق بهادار نزد سازمان مذکور، در رابطه با مفاد بند 3 ماده 7 دستورالعمل درخصوص ارائه و افشاي به موقع صورت هاي مالي سه ماهه سوم، مفاد بند 7 ماده 7 دستورالعمل مذکور درخصوص افشاء بموقع اظهارنظر حسابرسي در خصوص پيش بيني عملکرد شرکت بر اساس عملکرد واقعي براي 6 ماهه اول سال در مهلت مقرر، مفاد ماده 10 دستورالعمل مذکور در ارتباط با ارائه صورتجلسه مجمع عمومي جهت ثبت در مرجع ثبت شرکتها ظرف مهلت مقرر و افشاء صورتجلسه ثبت شده مجمع عمومي در مرجع ثبت شرکتها، مفاد ماده 11 دستورالعمل مذکوردر خصوص افشاي به موقع موضوع افزايش سرمايه و تصميمات هيات مديره در مهلت مقرر، مفاد ماده 13 دستورالعمل مذکور درخصوص افشاي به موقع تغيير ترکيب اعضاي هيات مديره شرکت بطور کامل رعايت نشده است. همچنين عدم تسويه حق تقدم استفاده نشده سهامداران، بدليل عدم مراجعه سهامداران عنوان شده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص بجز عدم تهيه دستورالعمل لازم جهت مبارزه با پولشويي و آموزش مستمر کارکنان واحد مورد گزارش، اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

07دی1396
رهيافت و همکاران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه دايا رهيافت Hamid Khadem [Sign]9421941396/10/11 17:23:02
شريک موسسه دايا رهيافت Seyed khezrollah Valizadeh [Sign] 1396/10/11 17:28:59
مدير موسسه دايا رهيافت Mehdi Savadloo [Sign]8004011396/10/12 08:36:15