icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
گسترش خدمات بازرگاني بهساز
سرمایه ثبت شده:
818,000
نماد:
وبملت8
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/10/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره گسترش خدمات بازرگاني بهساز

1. صورت‌هاي مالي شرکت گسترش خدمات بازرگاني بهساز (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 تيرماه 1399 و صورت‌هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي مياندوره اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است،‌ آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. همانگونه که در يادداشت‌هاي توضيحي 5-2-16 صورت‌هاي مالي منعکس مي باشد، شرکت سوربن گستر طيور به طرفيت اين شرکت در شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي بخش بندر امام خميني (ره) عليه شرکت گسترش خدمات بازرگاني بهساز ملت مبادرت به اعلام شکايت نموده که منتهي به صدور حکم به مبلغ 486 ميليارد ريال بر عليه اين شرکت گرديده است. هر چند شرکت نسبت به حکم صادره، تقاضاي تجديد نظر خواهي نموده، ليکن مورد قبول واقع نگرديده و بر‌اساس حکم صادره، تمامي اموال و دارايي‌هاي شرکت بشرح يادداشت‌هاي توضيحي 14،11 و 18 توقيف شده است. هرچند شرکت در راستاي اجراي مفاد ماده 474 قانون آيين دادرسي، درخواست اعاده دادرسي را مطرح نموده، ليکن نتايج آن تاکنون از سوي مقامات ذيصلاح اعلام نشده است. از طرف ديگر شرکت طبق صورت‌هاي مالي داراي مطالباتي از شرکت سوربن گستر طيور به مبلغ 49 ميليارد ريال مي باشد که با توجه به موارد فوق الذکر، تا کنون به حيطه وصول درنيامده است. همچنين با توجه به تشابه مبناي طرح دعوي شرکت سوربن گستر طيور بر عليه شرکت با مفاد قراردادهاي منعقده با شرکت‌هاي پامچال آسيا، افرا مجد آسيا و پترو افرا خليج فارس و عقد توافقنامه‌هاي سه جانبه با آن شرکت‌ها، روند وصول مطالبات از شرکت‌هاي اخيرالذکر جمعا به مبلغ 674 ميليارد ريال نيز با مشکل مواجه گرديده است. مضافا مبلغ 198ر1 ميليارد ريال از مطالبات تجاري و غير تجاري، و پيش پرداخت‌ها‌ي شرکت به شرح ‌‌يادداشت‌هاي توضيحي 15 و 16 عمدتا شامل شرکت‌هاي بين المللي آذين تجارت آرمان، تيراژه تريدينگ، مجموعه شرکت‌هاي نهان گل بروجن، آنا خوزستان، بازرگاني مرک آريا و روغن کشي نويد خليج فارس، راکد و نقل از سنوات گذشته مي باشد که نتايج پيگيري‌هاي هيأت مديره و بعضا طرح دعوي بر عليه برخي از شرکت‌هاي مذکور، در خصوص وصول اين مطالبات، تاکنون منجر به نتيجه قطعي، نگرديده است. هر چند تعديل صورت‌هاي مالي از بابت برآورد کاهش ارزش مطالبات و نيز احتساب ذخيره بابت بدهي‌هاي احتمالي ضروري است، ليکن تعيين ميزان قطعي تعديلات مورد لزوم بر صورت‌هاي مالي در شرايط فعلي، براي اين مؤسسه امکانپذير نبوده است.

4. به شرح يادداشت توضيحي 24 صورت‌هاي مالي، ماليات عملکرد سال‌هاي 1392 الي 1394 و سال 1397 طبق برگ‌هاي تشخيص صادره توسط سازمان امور مالياتي جمعا بالغ بر مبلغ 165 ميليارد ريال بيش از ماليات پرداختني طبق دفاتر، مي باشد. مضافا از بابت ماليات عملکرد سال مالي 1398 به دليل زيان ابرازي ذخيره اي در حساب‌ها منعکس نگرديده است. هرچند وجود بدهي از بابت موارد فوق محتمل است و تعديل صورت‌هاي مالي از اين بابت ضروري است، ليکن تعيين مبلغ قطعي آن منوط به اعلام نظر نهايي سازمان مربوط ميباشد.
5. همانگونه که در يادداشت 13 صورت‌هاي مالي منعکس گرديده است، عليرغم احراز کنترل بر شرکت تيراژه تريدينگ‌، الزامات استانداردهاي حسابداري در خصوص تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي، رعايت نگرديده است.

6. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به دليل آثار اساسي مورد مندرج در بند3، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت گسترش خدمات بازرگاني بهساز (سهامي خاص) در تاريخ 31 تير ماه 1399 و نتايج عمليات و جريان وجوه نقد آن را براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان نمي دهد.

7. نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 7 الي 9 ذيل مردود نشده است: 7- عمليات شرکت طي چند سال اخير منجر به زيان قابل ملاحظه اي گرديده، به طوري که زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي (بدون اثر بندهاي اين گزارش) بالغ بر 838ر2 ميليارد ريال و بيش از 4 برابر سرمايه شرکت ميباشد. اين موضوعات به همراه ساير موارد موجود، توانايي شرکت را براي ادامه فعاليت به عنوان يک واحد داير، با ترديد مواجه نموده است و اين موضوع و راهکارهاي خروج از آن در يادداشت 4 صورت‌هاي مالي افشا شده است.
8. به شرح يادداشت توضيحي 10-16 صورت‌هاي مالي، مبلغ 240 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول برآورد شده طي سال مالي مورد گزارش از بابت 32 ميليون درهم ( معادل 6.866 هزار يورو) سپرده ارزي نزد بانک ملت از بابت 6 فقره اعتبارات اسنادي گشايش يافته در سال 1390 بابت واردات شکر از طريق شرکت پويش راهيان افق بوده است که با توجه به دعاوي حقوقي مطروحه عليه شرکت توسط اداره حقوقي بانک ملت مبني بر عدم رفع تعهد ارزي و راي سازمان تعزيرات حکومتي در اين خصوص، مديريت شرکت نسبت به احتساب ذخيره از بابت مطالبات فوق در دفاتر اقدام نموده است. در شرايط کنوني و با توجه به اقدامات حقوقي شرکت (با استناد به رفع تعهد با ورود کالا و صرفا پذيرش بيش بود گمرکي )، تعيين تکليف تعديلات احتمالي صورت‌هاي مالي از اين بابت منوط به آراي نهايي مراجع ذيربط قانوني مي باشد.
9. به شرح يادداشت 14 صورت‌هاي مالي، املاک راه آهن، سعادت آباد و کامرانيه شرکت در تصرف غير بوده که اقدامات حقوقي در خصوص خلع يد متصرفين به نتايج قطعي منجر نگرديده است.

10. زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از 4 برابر سرمايه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروريست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري نمايد.

05مهر1399
حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه ايران مشهود Siavash Mehdi Pour Roshan [Sign]9119461399/08/06 16:29:18
شريک موسسه ايران مشهود MohammadReza Golchin Pour [Sign]8006711399/08/06 16:32:46
مدير موسسه ايران مشهود Alireza Atoufi [Sign]8005431399/08/06 16:34:20