مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت پتروشيمي اصفهان - نماد: شصفها

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/06/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/06/21 درمحل  شرکت به آدرس اصفهان-کيلومتر 5 بزرگراه آزادگان-بلوار اختصاصي پتروشيمي اصفهان-شرکت پتروشيمي اصفهان   برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري اهداف42235501.41 %
شرکت سهامي بيمه ايران46524201.55 %
شرکت فولاد ماهان سپاهان58288681.94 %
شرکت سرمايه گذاري بهمن72832232.43 %
مرجان عتيقه چيان163522895.45 %
ساير سهامداران168548485.62 %
زهرا عموچي فروشاني180668426.02 %
صندوق بازنشستگي کشوري6679305422.26 %
شرکت صنايع خودرو سازي ماهور اسپادانا10302617434.34 %
جمع24308126881.03 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد افتخاري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبدعلي ارندي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدمهدي انتشاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدنادر خمجاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
صندوق بازنشستگي کشوري6226اصلیصفرعلي براتي1142015378عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت خودروسازي ماهور اسپادانا36386اصلیبهروز ريخته گران اصفهاني1817159577رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
شرکت فولاد ماهان سپاهان224737اصلیمحسن پورسينا1284629074عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري321168اصلیاکبر ترکان1285521072نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
شرکت فر و گاز اصفهان8966اصلیعبدعلي ارندي فروشاني1816857564عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاه تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، نسل فردا


حق حضور اعضای غیر موظف
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 20,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
سایر موارد:
تعيين حق الزحمه بازرس قانوني به هيات مديره واگذار گرديد