مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاحيه در خصوص موضوع موظف بودن يکي از اعضا هيات مديره شرکت
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت نفت بهران - نماد: شبهرن

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/04/16  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/11/07 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي 1983اسعد عزيزياسعد عزيزي3848874679عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت انرژي گسترسيناشرکت انرژي گسترسينا90178محمدرضا محسنيعباس نادري فر0384095399رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتر
ره نگار خاورميانه پارس(ش.بازرگاني پيشگامان پايدارتجارت پرديس ايرانيان)ره نگار خاورميانه پارس(ش.بازرگاني پيشگامان پايدارتجارت پرديس ايرانيان)429795علي داناعلي دانا0380978237عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيانشرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651فاقد نمایندهحسن حرم پناهي 0381848612عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت گروه پتروشيمي تابان فرداشرکت گروه پتروشيمي تابان فردا10103804104فاقد نمایندهمحسن حيدريان0859314030نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس