مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت انتقال داده هاي آسياتک - نماد: آسياتک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/07/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/07/18 درمحل  تهران،سهروردي شمالي،خيابان هويزه غربي، نبش کوچه مرجان، پلاک63 ، طبقه همکف   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
مهرنوش جلاليان255082598.5 %
ستاره اصغري270881309.03 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه مداران3000000010 %
شرکت خدمات مديريت انديشه آتيه مداران3000000010 %
منصور نجمي نيا3333335311.11 %
زهرا کريميان5153512917.18 %
محمدعلي يوسفي زاده6000000020 %
جمع25746487185.82 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا حاجي شفيعي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي عبدالمحمد بيدختي نژاد وکالت از خانم ستاره اصغري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي سيد محمد صادق آل احمد وکالت از خانم مهرنوش جلاليان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدعلي يوسفي زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
محمدعلي يوسفي زاده0062732031اصلیعضو هیئت مدیرهموظفليسانس
ستاره اصغري0051022087اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
مهرنوش جلاليان0453264883اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفديپلم
سرمايه گذاري آتيه مداران417481اصلیعليرضا حاجي شفيعي0451660234رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
خدمات مديريت انديشه آتيه مداران454458اصلیاميرمحسن گرجي0081359721عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۳۷,۰۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۶۴,۲۲۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۶۴,۲۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۴۳,۷۰۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۰,۵۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۵۷,۶۰۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۱,۸۵۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۴۵,۷۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۷,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۱۸,۷۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۹۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۹۰
سرمایه
۳۰۰,۰۰۰
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 11,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که تصميم گيري راجع به آنها در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده باشد.