مشخصات
امضا کنندگان: [ Majid Rezaei [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت توليد سموم علف کش - نماد: شسم

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1395/04/30  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1395/10/01 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري توسعه و گسترش پارس (سهامي خاص)شرکت سرمايه گذاري توسعه و گسترش پارس (سهامي خاص)220029احمد شمشکي رامين عاليشاه0041350359عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت نورپلاست پيام (سهامي خاص)شرکت نورپلاست پيام (سهامي خاص)26689مهدي شريفيکامبيز کوثري0054344883عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت سرمايه گذاري تالار ايرانيان(سهامي خاص)شرکت سرمايه گذاري تالار ايرانيان(سهامي خاص)297461بهداد خوئينيمحمد شعله کردار0068455372نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
شرکت توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارس(سهامي عام)شرکت توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارس(سهامي عام)10085مجيد رضائيمجيد رضائي4322633714عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
گسترش صنايع پيامگسترش صنايع پيام8274فاقد نمایندهاحمد شمشکي0453229956رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
مجيد رضائي