مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت داروسازي سبحان انکولوژي - نماد: دسانکو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/02/27 درمحل  تهران- خيابان شيخ بهائي جنوبي – خيابان ايرانشناسي – خيابان نهم – روبروي خيابان 9/5– پلاک 6 – ساختمان شماره 2 سازمان مديريت صنعتي – سالن آمفي تئاتر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير63963851.42 %
شرکت گروه دارويي سبحان (سهامي عام )10247787622.72 %
شرکت گروه سرمايه گذاري البرز (سهامي عام )27913623861.89 %
جمع38801049986.03 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  دکتر محمد علي ميرزا کوچک شيرازي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جلال بهارستان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عقيل آرين نژاد فيض آبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيامک سامي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت ايران دارو10100394490سهامی عاماصلیپيام آزاده 1261801172نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت گروه سرمايه گذاري البرز10100443908سهامی عاماصلیمسعود ايرواني 3873309335رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت گروه دارويي سبحان10100711350سهامی عاماصلیعليرضا پرچکاني0058765492عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت البرزدارو10861412626سهامی عاماصلیعلي رستميان6019575470عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت کي بي سي10861220664سهامی عاماصلیسيد حميد مصطفوي0039390217عضو هیئت مدیرهموظفدکتري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۵,۱۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۶۳,۱۰۵
تعدیلات سنواتی
(۵۶,۴۰۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۰۶,۶۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۶,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۰,۴۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۵,۶۳۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۲۵۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۴,۳۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۲,۵۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۱,۸۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰
سرمایه
۴۵۱,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت ايران داروحقوقیسهامی عام10100394490اصلی
شرکت گروه سرمايه گذاري البرزحقوقیسهامی عام10100443908اصلی
شرکت گروه دارويي سبحانحقوقیسهامی عام10100711350اصلی
شرکت البرزداروحقوقیسهامی عام10861412626اصلی
شرکت کي بي سيحقوقیسهامی عام10861220664اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,888,888 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,666 666 به صورت ناخالص
سایر موارد:
.