مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت آهن و فولاد ارفع - نماد: ارفع

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/07/08  و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/11 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 9,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 12,000,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 3000000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1400/01/31 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد