مشخصات
امضا کنندگان: [ Abbas Askarzadeh [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بانک حکمت ايرانيان - نماد: حکمت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1396/04/31 درمحل  تهران-لويزان-بلوار نيروي زميني-بالاتر از سه راه ازگل-سالن سروناز   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
گروه تجارت حکمت صدرا5850200.01 %
حامي کشت ايرانيان385860150.96 %
پيما عمران نيرو398000001 %
شزکت عمران جرجان گرگان797891721.99 %
شرکت عمران بهسازان نيک انديش845067382.11 %
شرکت عمران ذوالفقار خراسان 1139845302.85 %
شرکت آذرابنيه تبريز1139845302.85 %
شرکت عمران آبادگران توسعه انديشه 1765757654.41 %
شرکت عمران زهدفارس1785757654.46 %
شرکت عمران آبشار اسپادانا1817226294.54 %
موسسه صندوق بيمه بنياد تعاون آجا1836747344.59 %
موسسه مسکن سازان بنياد تعاون آجا1836747344.59 %
شزکت عمران توسعه گران پيشگام1857446844.64 %
شرکت هواپيمايي کاسپين 1861747344.65 %
بنياد تعاون آجا1899432644.75 %
صندوق بازارگرداني حکمت ايرانيان يکم2520751006.3 %
ساير سهامداران40360000010.09 %
جمع259299741464.82 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اکبر غفر الهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد جعفر موسوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامد يعقوبي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد خاکپور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
دکتر عباس عسگر زاده2297383010اصلینایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتراي مديريت
دکتر اکبر غفرالهي 1286326605اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مديريت
دکتر داود زارع اسکندري0049280269اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت بازرگاني
عليرضا زنديه0032286562اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مديريت بازرگاني
محمدرضا بخشي نيکو0041777271اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۲۸,۴۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۸۸,۲۶۰
تعدیلات سنواتی
(۱۷۲,۲۳۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۱۶,۰۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۶,۰۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۴۴,۵۱۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۲۴,۲۷۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۲۰,۲۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۳۶,۲۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۱
سرمایه
۴,۰۰۰,۰۰۰
دش و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فاطر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 8,800,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 650 800 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.