مشخصات
امضا کنندگان: [ Kazem Hashemi Shiry [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت دشت مرغاب - نماد: غدشت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/04/22 درمحل  شيراز، بلوار قرآن سالن همايشهاي هتل رويال   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
حشمت اله منزوي10350 %
ابراهيم مقرون مفرد10850 %
محمد مهدي مقدم11500 %
کاظم هاشمي شيري1874510.35 %
خانم فخري فهندژ سعدي9000001.68 %
خانم ماه منير فهندژ سعدي11000002.06 %
آقاي علي اصغر بصيري11000002.06 %
آقاي امير فهندژ سعدي21300003.98 %
آقاي مجيدفهندژ سعدي21300003.98 %
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي سهامي عام849284815.89 %
آقاي حميد فهندژ سعدي938318017.55 %
آقاي محمد رضا فهندژ سعدي1165656021.81 %
آقاي پيمان فهندژ سعدي1255880023.5 %
جمع4964210992.87 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد فهندژ سعدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل عليمراد به نمايندگي از طرف شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد فهندژ سعدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کاظم هاشمي شيري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي 89584اصلیمحمدرضا محمدي ورسن0066573998نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
کاظم هاشمي شيري2432688481اصلیعضو هیئت مدیرهموظفليسانس
محمدمهدي مقدم2571655272اصلیعضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
ابراهيم مقرون مفرد1750435586اصلیرئیس هیئت مدیرهموظفليسانس
حشمت اله منزوي2571633066اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۷۱۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۹۸۲)
تعدیلات سنواتی
(۱۸,۷۳۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲۰,۷۱۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۰,۷۱۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۸,۰۰۱)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۸,۰۰۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۸,۰۰۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵۳,۴۵۳
کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   نوانديشان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
کاظم هاشمي شيريحقیقی2432688481اصلی
محمدمهدي مقدمحقیقی2571655272اصلی
ابراهيم مقرون مفردحقیقی1750435586اصلی
حشمت اله منزويحقیقی2571633066اصلی
محمدرضا محمدي ورسنحقیقی0066573998اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص