icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان
سرمایه ثبت شده:
689,920
نماد:
واحيا( واحياء )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
659989
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/03/31
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان

1. 1-ترازنامه هاي تلفيقي گروه و شرکت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر ماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و شرکت براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي (1) الي (37)، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي تلفيقي مياندوره¬اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2-به استثناي محدوديت مندرج در بند (5)، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي (2410 ) انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندور‌ه‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. 3-در تهيه صورت هاي مالي تلفيقي، از صورت هاي مالي واحد تجاري فرعي به تاريخ صورت هاي مالي واحد اصلي استفاده نشده (به استثناي يکي از شرکت ها) است. همچنين تعديلات لازم مربوط به فاصله هاي زماني واحدهاي تجاري فرعي تا تاريخ تهيه صورت هاي مالي واحد تجاري اصلي اعمال نگرديده است. بعلاوه برخي الزامات گزارشگري مالي در خصوص محاسبه سرقفلي تلفيقي بر مبناي خالص ارزش منصفانه دارايي ها در زمان تحصيل، محاسبه سهم قابل انتساب به سهامداران اقليت و ارائه مجدد اقلام مقايسه اي بابت تجديد طبقه بندي برخي اقلام، رعايت نشده است.
4. 4-صورت هاي مالي مياندوره اي 23 شرکت از شرکت هاي گروه که مورد تلفيق قرار گرفته اند با مجموع دارايي ها 3,449 ميليارد ريال و جمع درآمد 348 ميليارد ريال مورد بررسي اجمالي قرار نگرفته اند.
5. 5-تحت سرفصل تعديلات سنواتي گروه (موضوع يادداشت توضيحي 32) مبلغ 138 ميليارد ريال به عنوان "ساير" منعکس شده که مدارک و مستندات کافي که نشان دهنده ماهيت مبلغ و صحت طبقه بندي مبلغ مذکور باشد، ارائه نشده است.
6. 6-تحت سرفصل حساب ها و اسناد دريافتني گروه (موضوع يادداشت توضيحي 5) مبلغ 174 ميليارد ريال (شرکت اصلي مبلغ 250 ميليارد ريال) اقلام راکد و نقل از سنوات قبل منعکس شده که بابت بخش مشکوک الوصول آن کاهش ارزش انباشته در حساب ها لحاظ نگرديده است. بعلاوه موجودي مواد و کالا و دارايي هاي در جريان تکميل يکي از شرکت هاي گروه (گروه تکادو) (موضوع يادداشت هاي توضيحي 6 و 13) شامل 51 ميليارد ريال اقلام سنواتي بوده که به دليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي تعيين مبلغ ذخيره کاهش ارزش اين دارايي ها ميسر نبوده است.
7. 7-در سال 1385 بر اساس قرارداد منعقده با شرکت اصلي با شرکت پخش عظيم مقرر شد سهام شرکت پلي اکريل به مبلغ 743 ميليارد ريال به اين شرکت واگذار شود. در قرارداد مذکور توافق شده بود که از محل تتمه قرارداد فروش سهام شرکت پلي اکريل، تعداد 12 فقره چک به مبلغ 264 ميليارد ريال توسط شرکت پخش عظيم به فروشنده اوليه اين سهام (بابت بدهي شرکت مجتمع صنايع و معادن احيا سپاهان جهت خريد سهام مذکور) پرداخت و چک هاي شرکت احيا سپاهان مسترد گردد که علي رغم انجام ثبت حسابداري مرتبط با اين تهاتر و حذف حساب هاي دريافتني و پرداختني مرتبط با اين رويداد اين امر محقق نگرديده و چک هاي مذکور عودت نشده است. با توجه به شکايت صورت گرفته از سوي فروشنده اوليه بر اساس آراء صادره توسط مراجع قضايي شرکت محکوم به پرداخت 4 فقره از چک هاي صادره جمعا به مبلغ 88 ميليارد ريال به اضافه هزينه هاي دادرسي، حق الوکاله وکيل و خسارت تأخير مي باشد. بر اساس بررسي هاي انجام شده و تأييديه مدير امور حقوقي مانده بدهي احتمالي بابت آثار موارد فوق با محاسبه خسارت تأخير تأديه، 1,197 ميليارد ريال تا پايان دوره مورد گزارش مي باشد. از اين بابت ثبت هاي مرتبط با مطالبات، بدهي ها، هزينه مطالبات مشکوک الوصول و ساير موارد متأثر از اين رويداد در دفاتر شرکت اصلي به عمل نيامده و در متن صورت هاي مالي نيز عنوان نشده است. در اين رابطه در جريان فرآيند تلفيق و از طريق کاربرگ هاي تلفيق مجموعا مبلغ 1,000 ميليارد ريال هزينه در سرفصل هاي مختلف به طرفيت ذخاير و پرداختني ها در صورت هاي مالي تلفيقي اعمال و سود و زيان تلفيقي از اين بابت تعديل شده است.
8. 8-بابت ماليات عملکرد و ارزش افزوده شرکت هاي گروه بالغ بر 152 ميليارد ريال علاوه بر ذخاير موجود در حساب ها مطالبه گرديده که به دليل اعتراض به برگ هاي تشخيص ذخيره اي در حساب ها منظور نشده است، همچنين بابت بدهي به سازمان تأمين اجتماعي يکي از شرکت هاي گروه بالغ بر 21 ميليارد ريال مطالبه شده که در مرحله اعتراض بوده و ذخيره اي از اين بابت در حساب ها اعمال نگرديده است.

9. 9- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، به استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي (3)، (4)، (6) الي (8) و به استثناي آثار تعديلات احتمالي که در صورت نبود محدوديت مندرج در بند (5) ضرورت مي يافت، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده در بالا از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استاندارد هاي حسابداري باشد ، برخورد نکرده است.

10. 10-مفاد بند 4 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي صورت هاي مالي تلفيقي مياندوره اي 6 ماهه رسيدگي شده، حداکثر ظرف مدت 75 روز از پايان دوره 6 ماهه رعايت نشده است.

20اسفند1396
موسسه حسابرسي رايمند و همکاران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه رايمند Amir Hossein Bahramian [Sign]8917101396/12/22 19:18:10
مدير موسسه رايمند Fariborz Amin [Sign]8000881396/12/22 19:37:03