مشخصات
زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت بيمه پارسيان - نماد: پارسيان

موضوع: زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه برای سال مالی منتهی به 1399/12/30

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-097 مورخ 1399/06/12 و باستناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1398/05/16 ، جلسۀ هیئت‌ مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ میلیون ریال به مبلغ میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 1,000,000 میلیون ریال ، ) ، در روز چهار شنبه مورخ 1399/06/26 برگزار خواهد گردید.

 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد