مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:برگشت توسط ناظر مخترم جهت اصلاح حمله مربوط به تصويب افزايش سرمايه و اصلاح نگارش بند اساسنامه بعد از ثبت در مرجع ثبت شرکتها.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30شرکت کشت و صنعت آبشيرين - نماد: آبين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-022 مورخ 1399/02/31، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/03/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/03/19 درمحل خيابان 22 بهمن - روبروي اداره تامين اجتماعي - انتهاي کوچه شهيد عرفاتي - شرکت کشت و صنعت آبشيرين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سيد جواد تکيه آراني10000 %
عباس دارائي نژاد10000 %
ابراهيم راحمي نوش آبادي10000 %
حسين محمدزاده10000 %
حسين زارع مجرد کاشي70950 %
اکبرآقا مسجدي آراني100050 %
مهدي حلاجي مجرد110900 %
احسان درستکار200000.01 %
شرکت ايثار فجر کاشان22531481376.47 %
جمع22536700376.49 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيدجواد تکيه آراني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين محمدزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين زارع مجرد کاشي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اکبرآقا مسجدي آراني  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 0 0 1,507,979 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/12/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه شرکت