مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت بين المللي محصولات پارس - نماد: شپارس

موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-058 مورخ 1399/04/30 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/05/13 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 515,000 میلیون ریال به‌مبلغ 775,500 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 260,500 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1399/05/29 لغایت تاریخ 1399/07/26  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
0226412008000ملي ايرانايوانکي
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد