مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت صنعت غذايي کورش - نماد: غکورش

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/04/10  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/04/10 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
گسترش صنايع بسته بندي کوروشگسترش صنايع بسته بندي کوروش10320516608علي ابراهيمي کردلرکورش منتصر0072481048نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناس ارشدMBA و کارشناس ارشد شيمي
گروه سرمايه گذاري کوروشگروه سرمايه گذاري کوروش10103739427کورش منتصرحسين صفري3559576229عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري مديريت
گروه توسعه سرمايه گذاري مدبران افقگروه توسعه سرمايه گذاري مدبران افق10320396882محمد برهانيمحمد برهاني0323148565عضو هیئت مدیرهموظفکارشناس ارشد حسابداري
گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهارانگسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران10320582794رجب جلال وندرجب جلال وند2949340326عضو هیئت مدیرهموظفکارشناس ارشد مديريت مالي
گروه صنعتي گلرنگگروه صنعتي گلرنگ10102547630فاقد نمایندهعلي ابراهيمي کردلر1500627151رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري حسابداري