مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال - نماد: قچار

دلایل اصلاح:فا يل آگهي روزنامه رسمي به پيوست تقديم مي گردد.
موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-113 مورخ 1399/06/26  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/04  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 560,000 میلیون ریال به‌مبلغ 2,455,960 میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 1895960 میلیون ریال و ) در تاریخ 1400/04/22 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد