icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
سرمايه گذاري بهمن
سرمایه ثبت شده:
2,750,000
نماد:
وبهمن
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
569925
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/09/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره سرمايه گذاري بهمن

1. صورت وضعيت مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري بهمن (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت اصلي براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. به استثناي محدوديتهاي مندرج در بندهاي 5 و 6 زير، بررسي اجمالي اين مؤسسه‌ براساس‌ "استاندارد‌ بررسي اجمالي 2410"، انجام‌ شده‌ است‌. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. براساس استانداردهاي حسابداري ناظر بر تهيه صورتهاي مالي تلفيقي، مازاد بهاي تمام شده سرمايه‌گذاري در شرکتهاي فرعي (عمدتا شرکت فرعي- بافکار) بر خالص ارزش منصفانه داراييهاي شرکتهاي سرمايه‌پذير، در تاريخ تملک به عنوان سرقفلي و منافع فاقد کنترل طبق ارزش منصفانه داراييهاي قابل تشخيص، مي بايست محاسبه و در صورتهاي مالي تلفيقي شناسايي گردد. طبق بررسيهاي انجام شده، در محاسبه سرقفلي شرکتهاي فرعي، ارزشهاي منصفانه در تاريخ تملک مبناي محاسبه قرار نگرفته و مازاد بهاي تمام شده سرمايه‌گذاريها در شرکتهاي سرمايه ‌پذير نسبت به خالص ارزش دفتري داراييهاي شرکتهاي مزبور، به شرح يادداشت توضيحي 14 صورتهاي مالي، به عنوان سرقفلي و منافع فاقد کنترل بر مبناي خالص ارزش دفتري داراييها، محاسبه شده است. در ضمن آزمون کاهش ارزش سرقفلي تحصيل شده در ترکيب تجاري نيز، انجام نگرديده است. با توجه به مراتب فوق‌، به علت عدم دسترسي به مستندات کافي در اين رابطه، تعيين آثار مالي ناشي از موارد مطروحه بر صورتهاي مالي تلفيقي مورد گزارش، براي اين مؤسسه مقدور نگرديده است.
4. سرفصل سرمايه گذاريهاي گروه و شرکت اصلي، موضوع يادداشت توضيحي 16 صورتهاي مالي، به ترتيب شامل مبالغ 95 و 74 ميليارد ريال ذخيره کاهش ارزش شناسايي شده در سنوات مالي گذشته بوده که با توجه به فزوني خالص ارزش فروش مجموع سرمايه گذاريهاي مزبور نسبت به بهاي تمام شده آنها تا تاريخ صورت وضعيت مالي سال مالي گذشته، در رعايت استانداردهاي حسابداري، مي بايست برگشت و تعديل مي گرديد.
5. به شرح توضيحات مندرج در يادداشت توضيحي 1-21 صورتهاي مالي، در شرکت فرعي- بافکار، عمليات احــداث پروژه هاي مجتمع اداري و تجاري بافکار که به موجب قراردادهاي مشارکتي منعقده با سازمان سرمايه گذاري و مشارکتهاي مردمي شهر تهران از سال 1391 آغاز گرديده بود، به دليل عدم اجراي تعهدات طرفين قرارداد، پروژه مزبور از سنوات مالي قبل متوقف شده و براساس تصميمات اتخاذ شده توسط هيأت مديره شرکت مزبور، مراتب لغو قراداد فوق طي نامه مورخ 28/10/1394 به اطلاع سازمان ياد شده رسيده است. در اين ارتباط و جهت اجراي پروژه در سنوات مالي قبل مبلغ 45 ميليارد ريال اسناد پرداختني(موضوع يادداشت توضيحي 1-28 صورتهاي مالي)، در اختيار سازمان مزبور قرار گرفته که تا اين تاريخ سررسيد و واخواست گرديده است. همچنين مخارج اوليه ساخت (عمدتا مطالعات اوليه و تحقيقات) نيز از سال 1391 تا پايان دوره مالي مورد بررسي به مبلغ 68 ميليارد ريال بالغ گرديده است. با توجه به مراتب فوق به علت در عدم دسترسي به مستندات کافي در اين خصوص، تعيين آثار احتمالي ناشي از حل و فصل موضوع با سازمان سرمايه گذاري و مشارکتهاي مردمي شهر تهران و نيز چگونگي بازيافت مخارج مزبور، براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده است.
6. شرکتهاي گروه مالک حدودا 95 درصد از سهام شرکت فرعي کارگزاري بهمن بوده که به شرح يادداشت توضيحي 2-22 صورتهاي مالي، طبقه بندي داراييها و بدهيهاي آن در سرفصل داراييهاي غير جاري نگهداري شده براي فروش و نتايج عمليات و جريانهاي نقدي آن به عنوان عمليات متوقف شده منعکس شده است، در اين رابطه سهام شرکت مذکور به واسطه شرکت گروه بهمن با اتکاي به گزارش کارشناس رسمي دادگستري و طي مبايعه نامه تنظيمي در تاريخ 08/02/1397، به مبلغ 310 ميليارد ريال واگذار شده که طبق اظهارات شرکت به دليل عدم تکميل فرآيند اداري واگذاري (اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار) از شمول تلفيق خارج گرديده و شناسايي سود حاصل از واگذاري به زمان صدور مجوز مرجع ذيربط موکول شده است. در خصوص روند اجرايي واگذاري سهام شرکت مزبور جهت اثبات صحت طبقه بندي تا تاريخ اين گزارش، مستندات کافي به اين مؤسسه ارائه نشده است و همچنين موارد ياد شده، طبق صورتهاي مالي حسابرسي نشده در صورتهاي مالي تلفيقي لحاظ گرديده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين تعديلات احتمالي که درصورت دسترسي به مستندات از بابت موارد مطروحه بر صورتهاي مالي مورد بررسي ضرورت مي يافت، در حال حاضر براي اين مؤسسه مشخص نگرديده است.

7. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 و همچنين به استثناي آثار تعديلات احتمالي که در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بندهاي 5 و 6 ضرورت مي يافت، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

8. وضعيت مالياتي گروه و شرکت اصلي به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 29 صورتهاي مالي ارائه شده است. با اين وجود، تعيين ميزان بدهي قطعي گروه، منوط به رسيدگي نهايي و اعلام نظر مقامات مربوط مي باشد. نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

9. صورتهاي مالي دوره مالي شش ماهه منتهي به 31 خرداد ماه 1398 و صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1398 شرکت مورد گزارش، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري به ترتيب، مورد بررسي اجمالي و مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارشات مورخ 12 شهريور ماه 1398 و مورخ 25 اسفند ماه 1398 آن مؤسسه، نسبت به صورتهاي ميان دوره¬اي نتيجه¬گيري مشروط و نسبت به صورتهاي مالي سال مزبور اظهار نظر مشروط، ارائه شده است.

10. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين مؤسسه، به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مباني نتيجه گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده است اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است که "ساير اطلاعات" حاوي تحريفهاي با اهميت به شرح بندهاي 3 و 4 اين گزارش مي باشد. همچنين در ارتباط با بندهاي 5 و 6 "مباني نتيجه گيري مشروط"، در تاريخ ترازنامه اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتواسته است شواهد حسابرسي کافي، در ارتباط با رفع محدوديتهاي موجود بر صورتهاي مالي مورد بررسي بدست آورد. از اين رو، اين مؤسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

11. براساس بررسي کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، براي دوره مالي مورد بررسي طبق چک ليست ابلاغي، با توجه به محدويتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت الزامات منعکس در چک ليست ياد شده، برخورد نکرده است. در ضمن در خصوص ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در شرکت مورد گزارش، موارد ارائه اطلاعات و صورتهاي مالي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت تحت کنترل کارگزاري بهمن، ارائه به موقع صورتجلسه مجمع عمومي عادي به مرجع ثبت شرکتها و افشاي ابلاغ آن، حدنصاب سهام شناور شرکت و پرداخت سود سهامداران سنواتي ظرف مهلت مقرر، رعايت نگرديده است. همچنين شرايط اختصاصي پذيرش سهام شرکتهاي سرمايه گذاري در بورس در رابطه با رعايت سرمايه گذاري در هر شرکت به ميزان حداکثر 10 درصد سرمايه شرکت سرمايه پذير مربوط به سرمايه گذاري در شرکتهاي فرعي و وابسته، نيز رعايت نگرديده است.
12. در خصوص مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوب 27/04/1397 و مراتب آن تا 01/01/1399، در شرکت مورد گزارش، به جز موارد عدم رعايت مفاد ماده 4، حد نصاب تعداد اعضاي مستقل هيأت مديره، مفاد تبصره 4 ماده 4، توديع حد نصاب سهام وثيقه مديران نزد شرکت (يکي از اعضاي هيأت مديره)، مفاد ماده 6، پرداخت به موقع سود سهام سهامداران، مفاد ماده 16، مستند سازي هر ساله اثر بخشي هيأت مديره و مديرعامل، کميته حسابرسي، ساير کميته‌هاي تخصصي هيأت مديره و اعضاي هيأت مديره ذيربط در شرکتهاي فرعي و وابسته و تهيه برنامه بهبود آن و اطمينان از کيفيت اجراي آن برنامه‌ ها، مفاد ماده 28، عدم داشتن سهام شرکت اصلي توسط شرکت فرعي، مفاد ماده 40، انتخاب يک شخص به عنوان عضو علي‌البدل مستقل هيأت مديره، مفاد ماده 42، درج حقوق و مزاياي مديران اصلي شرکت در پايگاه اينترنتي شرکت، به موارد با اهميت ديگري برخورد نگرديده است.

11شهریور1399
موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه فاطر GholamReza Darbari [Sign]8002921399/06/13 13:51:26
شريک موسسه فاطر Majid Bemani Mohammadabadi [Sign]8614841399/06/13 13:53:28
مدير موسسه فاطر Mohammad Reza Naderian [Sign] 1399/06/13 13:55:32