مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت پتروشيمي خارگ - نماد: شخارک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1399/04/29 درمحل  ميدان شيخ بهايي(ضلع شمال غربي)،کوچه دانشگاه الزهرا، دانشگاه الزهرا(درب شرقي)، سالن کنفرانس پروين اعتصامي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 31118510.05 %
شرکت پتروشيمي فن آوران(سهامي عام)2595454784.33 %
صندوقهاي بازنشستگي ،پس انداز ورفاه کارکنان صنعت نفت3095197565.16 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري4362832627.27 %
صندوق بازنشستگي کشوري5873287389.79 %
موسسه صندوق بازنشستگي وظيفه ازکارافتادگي وپس اندازکارکنان بانکها60551569310.09 %
شرکت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين ( سهامي عام)111467169318.58 %
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا(سهامي عام)199500000033.25 %
جمع531097647188.52 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي کريمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ميلاد فروغي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سليمان سلطاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فريبا ثنايي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين214880سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت ارزش آفرينان تجارت صبا(سهامي خاص)502932سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت تلاش گستران آينده(سهامي خاص)14005432069اصلیحسين قضاوي1291358651عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مديريت استراژيک
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون(سهامي خاص)14004678984اصلیغلامرضا اميرشقاقي1540659100نایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس مهندسي شيمي
شرکت مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان(سهامي خاص)14004772590اصلینصرت رحيمي0491104189رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مهندسي مکانيک

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۱,۴۴۲,۷۵۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۹,۷۳۴,۷۷۸
تعدیلات سنواتی
۱,۸۴۳,۱۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۱,۵۷۷,۹۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷,۵۷۷,۹۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۹,۰۲۰,۷۰۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۸,۶۲۰,۷۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۰,۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸,۵۲۰,۷۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۵۷۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳,۳۵۰
سرمایه
۶,۰۰۰,۰۰۰
تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حافظ گام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 22,000,000 25,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 6,500 7,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
---- ساير مواردي که تصميم گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.