مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره - نماد: زدشت(دخرمدره)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/06/29 درمحل  انتهاي شهرک قدس بالاتر از کمربندي دفتر مرکزي شرکت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان13390 %
شرکت گسترش کشاورزي و دامپروري فردوس پارس26487944138.39 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي26907010439 %
جمع53395088477.38 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد نوين  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مصطفي عباسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي يوسفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي رضائي رودباري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیعلي مزرعتي1260638911رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
گسترش کشاورزي و دامپروري فردوس پارس10760094603اصلیعلي رضائي رودباري2064621326نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتري تخصصي
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917اصلیالهام کاظمي اسفه1829474987عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
ره نگار خاورميانه پارس10320823609اصلیمحمد ادب5209444155عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
پيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651اصلیمهدي يوسفي5889344579عضو هیئت مدیرهموظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

سایر موارد: