مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت صنايع پتروشيمي گلستان - نماد: شستان
موضوع:تداوم تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
پیرو انتشار اطلاعیه ادامه تعلیق نماد معاملاتی ناشر در تاریخ 1399/07/05 به استحضار می رساند علی رغم پیگیری های انجام شده (مکاتبات پیوست) ابهامات موجود
در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است.
لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 10 روزه دیگر (تا تاریخ 1399/08/05 ) تمدید می گردد.