icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
ليزينگ آريادانا
سرمایه ثبت شده:
100,000
نماد:
ولانا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
659101
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/09/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره ليزينگ آريادانا

1. 1-ترازنامه شرکت ليزينگ آريادانا (سهامي عام) درتاريخ 31 خرداد ماه 1398 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي با هيئت ¬مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامـــل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي-شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬کند.

3. 3-وضعيت چگونگي ايجاد خالص مانده مطالبات از شرکت بيمه ملت به مبلغ 664 ميليون ريال، در يادداشت توضيحي 1-2-1-5 و توضيحات مربوط به احتساب ماليات عملکرد و ماليات بر ارزش افزوده جمعا به مبلغ 6/42 ميليارد ريال به بدهکار حساب آن شرکت به استناد توافقنامه فيمابين در يادداشت توضيحي 5-12 انعکاس يافته است. در اين ارتباط و براساس سوابق در اختيار مانده حساب فيمابين با شرکت بيمه ملت نشان دهنده وجود 44 ميليارد ريال مغايرت نامساعد بوده و احتساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول به شرح رويه حسابداري مندرج در يادداشت توضيحي 3-2 براي مطالبات از مشتريان مربوط به قرارداد شرکت بيمه ملت انجام نپذيرفته است. دررابطه با موارد فوق، توافق قراردادي و شواهد و مدارک مستند و قابل اتکايي که حاکي از وجود حق قانوني تهاتر حسابها و عدم احتساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول به شرح فوق باشد، ملاحظه نشده و تا تاريخ اين گزارش وضعيت قطعي مانده حسابهاي في مابين، زمان و چگونگي تسويه آنها نيز مشخص نگرديده است. همچنين سوابق مستندي دال بر تعيين تکليف بدهي به مشتريان و ساير اشخاص طرف حساب با مانده¬اي به مبلغ 4,525 ميليون ريال مندرج در يادداشت توضيحي 11 دراختيار نبوده است. براساس بررسي¬هاي انجام شده، تعديل حسابها دررابطه با موارد مذکور ضرورت دارد، ليکن تعيين مبالغ قطعي منوط به خاتمه پيگيريها و حل و فصل نهايي ادعاهاي مطرح شده توسط طرفين و توافق نهايي فيمابين مي¬باشد.
4. 4-توضيحات مربوط به وضعيت ماليات عملکرد، حقوق و ماليات و عوارض ارزش افزوده و حق بيمه¬هاي تکليفي شرکت به تفصيل در يادداشت¬هاي توضيحي 12 و 3-2-1-11 انعکاس يافته است. در اين خصوص باتوجه به رويه مراجع قانوني ذيربط در تشخيص و مطالبه ماليات و حق بيمه¬هاي تکليفي، ايجاد ذخيره مازاد بر مبالغ موجود در حسابها در رعايت استانداردهاي حسابداري ضرورت داشته، ليکن تعيين حداقل مبلغ جهت پوشش اين بدهيها، پس از انجام و خاتمه رسيدگي و اعلام نظر قطعي و نهايي مراجع ذيربط امکان پذير مي¬باشد.

5. 5- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (3) و (4)، اين مؤسسه به موردي¬که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

6. 6-همانطورکه از صورت سودوزيان و يادداشت توضيحي 17 مشهود است، به دليل کاهش حجم فعاليت عمليات ليزينگ، سود ناخالص دوره مياني شرکت با حدود 45 درصد کاهش در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مواجه شده و با افزايش67 درصدي هزينه¬هاي فروش، اداري و عمومي وکاهش 46 درصدي ساير اقلام عملياتي و عليرغم افزايش عمده درآمدهاي غيرعملياتي، سود قبل از ماليات در حدود 55 درصد کاهش نشان مي¬دهد. اضافه مي¬نمايد، به شرح يادداشت توضيحي 7، درحال حاضر عمليات ليزينگ شرکت محدود به خريد و واگذاري خودروهاي توليدي شرکتهاي گروه بهمن مي¬باشد.

7. 7-با توجه به رويه و زمان موردنياز جهت صدور مجوزهاي مربوطه توسط بانک مرکزي و سازمان بورس اوراق بهادار، مفاد صورتجلسه هيأت مديره مورخ 20/3/1398 در رابطه با تغيير نمايندگان اعضاي هيأت مديره و انتخاب مديرعامل و تعيين سمت و حدود اختيارات ايشان در مرجع ثبت شرکتها ثبت و آگهي نشده است.
8. 8-براي حسابداري عمليات ليزينگ از نرم افزارهاي معمول مرتبط با صنعت ليزينگ استفاده نشده است. در اين خصوص استقرار نرم افزار قابل اتکاء و اصلاح ساختار سازماني جهت بهبود و کاهش ريسک کنترل¬هاي داخلي ضرورت دارد.
9. 9-ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکتهاي ثبت شده پذيرفته نشده نزد سازمان مزبور در خصوص افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل مصوب جلسه هيأت مديره مورخ 20/3/1398 و ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 26/12/1397 حداکثر ظرف ده روز پس از تاريخ تشکيل به مرجع ثبت شرکتها ، رعايت نشده است.
10. 10-مفاد ماده 43 دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر شرکتهاي ليزينگ (واسپاري) درخصوص تخصيص حداقل 85 درصد از منابع در اختيار شرکت به تسهيلات اعطايي رعايت نگرديده است. افزون بر اين، بخشي از درآمدهاي طي دوره مورد گزارش مربوط به فروشهاي نقدي بوده که انجام آن در دستورالعمل فوق، پيش بيني نگرديده است.

17مرداد1398
موسسه حسابرسي بهمند
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهمند Ahmadreza Sharifi Ghazvini [Sign]8715811398/05/19 18:29:52
مدير موسسه بهمند Ali Mashreghi Arani [Sign]8007351398/05/19 18:32:35