icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري نفت قشم
سرمایه ثبت شده:
1,135,000
نماد:
ونفت1
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمايه گذاري نفت قشم

1. 1-صورت¬هاي مالي شرکت سرمايه گذاري نفت قشم (سهامي خاص)- قبل از بهره برداري شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1396، صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 22 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي‌مالي است به گونه‌اي که اين صورت¬ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت‌ مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظرمشروط نسبت به صورت مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر دراصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم رابه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-با توجه به اين که وضعيت نهايي چگونگي حل و فصل اختلاف حساب في‌مابين با شرکت‌هاي ره گستر نفت و جهاد دريا در ارتباط با عمليات انجام شده در زمينه احداث تاسيسات دريايي و ادعاي شرکت‌هاي سروش انرژي پويا و معين انرژي پويا (مشاوران پروژه) مبني بر مطالبه ادعاي خسارت هنوز مشخص نشده، از هرگونه آثار احتمالي ناشي از اين موارد بر اقلام صورت‌هاي مالي اطلاعي در دست نمي‌باشد.

5. 5-به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري نفت قشم (سهامي خاص)-قبل از بهره برداري در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان‌هاي ‌نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحومطلوب نشان مي‌دهد.

6. 6-همان طور که در يادداشت 2-1/ج صورت¬هاي مالي به تفصيل توضيح داده شده، بررسي¬هاي اوليه در زمينه چگونگي استفاده مطلوب و اقتصادي از تاسيسات در جريان احداث در محل پروژه در اواخر سال 1396 توسط سهامداران صورت پذيرفته و متعاقب حصول نتيجه از مذاکرات در جريان با مقامات ذيصلاح وزارت نفت و انعقاد قراردادهاي مورد لزوم، برنامه¬ريزي در زمينه تامين منابع مالي صورت خواهد گرفت. در اين خصوص به نظر اين موسسه، اتخاذ تمهيدات لازم در زمينه بازيافت کامل مجموع مخارج 1.873 ميليارد ريال پروژه، از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
7. 7-به شرح توضيحات يادداشت1-2-8 صورت‌هاي مالي، بخشي از زمين‌هاي شرکت در سنوات قبل از طريق مبايعه نامه به نام شرکت سرمايه‌گذاري صنعت نفت خريداري شده و تاکنون اقدامي در خصوص انتقال آن‌ها به نام شرکت صورت نپذيرفته‌ است.
8. 8-با توجه به مندرجات يادداشت1-8 صورت‌هاي مالي، دارايي‌هاي ثابت از پوشش بيمه‌اي کافي برخوردار نمي‌باشند.

9. 9-مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص معرفي نماينده يکي از اعضاء هيات مديره، که از تاريخ 01/08/1396 مستعفي شده، رعايت نگرديده است. ضمنا تشريفات قانوني افزايش سرمايه مصوب مجمع فوق العاده مورخ 18/01/1395 صاحبان سهام در مهلت دو ساله صورت نگرفته است. ضمنا تامين وجوه مورد نياز شرکت توسط سهامداران، (موضوع يادداشت 2-9 صورت‌هاي مالي)، متناسب با درصد سهام هريک نمي‌باشد.
10. 10-به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 21 تيرماه 1396، تکاليفي براي هيات مديره تعيين گرديده که تا تاريخ تنظيم اين گزارش، اقدامات انجام شده در خصوص حل و فصل اختلاف حساب با شرکت ره گستر نفت، جهاد دريا و سروش انرژي پويا، تامين منابع مالي طرح، ايجاد پوشش بيمه‌اي دارايي‌هاي ثابت، تعيين تکليف دعوي حقوقي با شرکت معين انرژي پايا (موضوع يادداشت 3-2-19 صورت‌هاي مالي)، رعايت و پيشبرد اهداف طبق بودجه مصوب سال 1396 و استقرار و بهبود سيستمها و اخذ گواهينامه هاي مربوط به آن‌ها به نتيجه قطعي منجر نشده است. ضمنا گزارش‌هاي تطبيق بودجه با عملکرد واقعي در مقاطع 3 ماهه و پيشرفت پروژه به صورت ماهانه براي شرکت سرمايه گذاري اهداف (سهامدار اصلي)، ارسال نشده است.
11. 11-معاملات مندرج دريادداشت 1-21 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در اين خصوص، تشريفات قانوني پيش¬بيني شده در ماده مذکور، به استثناي موضوع واگذاري سهام شرکت سوخت رساني و خدمات فرودگاهي اوج (موضوع يادداشـت 1-6 صورت‌هاي مالي) رعايت شده است. ضمنا معاملات مذکور در چارچوب خاص روابط في‌مابين شرکت‌هاي گروه، انجام شده و بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به آن در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام ضرورت دارد.
12. 12-گزارش هيات ‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام‌شده و در نظر داشتن موارد مرتبط مندرج در بندهاي فوق ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات‌مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذکور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، با توجه به وضعيت عمليات شرکت، به مورد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نگرديده است.

27خرداد1397
موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Farzad Shahdadfard [Sign]8004471397/04/06 12:51:29
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Abbas Shojaei [Sign]8004241397/04/06 12:55:22
مدير موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Abbas Vafadar [Sign]8008741397/04/06 12:59:05