مشخصات
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان - نماد: قثابت
موضوع:  لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/04/31  


پیرو آگهی منتشره در تاریخ 1399/07/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1399/08/17 به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد