مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پتروشيمي مارون - نماد: مارون

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/04/16  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/05/27 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري نفت، گاز و پتروشيمي تامينشرکت سرمايه گذاري نفت، گاز و پتروشيمي تامين10420205695مجتبي بصيريمجتبي بصيري2800376686عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد حسابداري
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلحشرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح10103653560فاقد نمایندهعبدالمجيد محمدي1910321826عضو هیئت مدیرهموظفليسانس مهندسي شيمي
گروه پتروشيمي تابان فرداگروه پتروشيمي تابان فردا10103804104مصطفي احمدزادهمصطفي اميد قائمي1286914981رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد حسابداري
شرکت سرمايه گذاري عدالت استان اصفهانشرکت سرمايه گذاري عدالت استان اصفهان10260490269علي قنبريخسرو عباس نژاد1698887116نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس MBA
شرکت سرمايه گذاري اهدافشرکت سرمايه گذاري اهداف10103808813مصطفي اميد قائميرضا مهدوي پور0682461253عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد مهندسي شيمي و مديريت اجرايي


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
عبدالمجيد محمدي