icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
پتروشيمي فن آوران
سرمایه ثبت شده:
950,000
نماد:
شفن
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
241111
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام پتروشيمي فن آوران

1. صورتهاي مالي شرکت پتروشيمي‌فن‌آوران (سهامي‌عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفندماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. مبلغ 343ر1 ميليارد ريال از مانده حسابهاي دريافتني تجاري و غيرتجاري به شرح يادداشت توضيحي 5، شامل مبلغ 845 ميليارد ريال مانده حساب شرکتهاي ماکرو، برايت سيتي (باوي جنرال تريدينگ) و پوتنزا از بابت خريد و فروش محصولات صادراتي و وصول مطالبات از خريداران و مبلغ 489 ميليارد ريال ساير اقلام راکد و سنواتي مي‌باشد که از اين بابت مبلغ 213 ميلياردريال ذخيره در حسابها منظور شده است. باتوجه به مندرجات يادداشت 1-1-5 عليرغم وجود وثائق اقدام موثري در جهت وصول اين مطالبات بعمل نيامده است. باتوجه به موارد مطروحه به شرح فوق و عدم ارائه مستندات و شواهد کافي و مناسب درخصوص قابليت وصول اين مطالبات حصول اطمينان از بازيافت مبالغ فوق براي اين سازمان ميسر نگرديده است
5. پاسخ تاييديه‌هاي ارسالي براي مبلغ 330 ميلياردريال از مانده سرفصل حسابهاي پرداختني تجاري (عمدتا مربوط به شرکت پتروشيمي فجر) به شرح يادداشت توضيحي 1-12 واصل نگرديده است. باتوجه به مراتب فوق تعيين تعديلات احتمالي که در صورت دريافت تاييديه‌هاي واصل نشده برصورتهاي مالي ضرورت مي‌يابد براي اين سازمان مقدور نمي‌باشد.

6. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار احتمالي ‌موارد مندرج در بندهاي 4 و 5، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت پتروشيمي فن‌آوران (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفندماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به اين مورد جلب مي‌نمايد که اظهارنظر اين سازمان درخصوص مفاد بندهاي زير مشروط نشده است: 1-7-با توجه به يادداشت‌هاي توضيحي 5 و 3-8، عليرغم پيش‌بيني شروع اجراي عمليات طرح و ينيل استات ‎منومر (VAM) از سال 1385 توسط شرکت سرمايه‌پذير پتروشيمي نوين بعنوان مجري طرح (49% سهام به مبلغ 9/4 ميليارد‌ ريال متعلق به شرکت) و پرداخت مبلغ 33ميلياردريال به شرکت مذکور، تا تاريخ اين گزارش اقدام مؤثري جهت عمليات اجرايي طرح بدليل عدم تامين منابع مالي کافي صورت نپذيرفته است.
7. 7-2به شرح يادداشت توضيحي 4-13 براساس برگهاي قطعي و تشخيصي صادره از سوي حوزه مالياتي، از بابت ماليات تکليفي سنوات 1390 لغايت 1393، مبلغ 146 ميليارد ريال و ماليات ارزش افزوده سال‌هاي 1392 لغايت 1394، مبلغ 216 ميليارد ريال از شرکت مطالبه گرديده که از بابت ماليات تکليفي مبلغ 87 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور گرديده، ليکن به دليل اختلافات ناشي از پرداخت ماليات مضاعف نسبت به هزينه حمل محصولات صادراتي و مجوز فعاليت و تعرفه‌هاي مربوط به شرکتهاي مستقر در منطقه ويژه اقتصادي، مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و از بابت مابقي مبلغ ذخيره‌اي در حسابها منظور نگرديده است. باتوجه به موارد فوق، تعيين بدهي احتمالي منوط به اظهارنظر مسئولين مالياتي مي‌باشد.
7. 7-3به ‏شرح يادداشت توضيحي 1-29، به موجب نامه شماره 9659/1-24ص‌پ مورخ 9/12/1393 سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (توزيع‌کننده گاز مصرفي شرکت)، شرکت گاز استان خوزستان (تامين‌کننده گاز مصرفي) از بابت بهاي گاز طبيعي مصرفي از اول مهر ماه 1391 لغايت پايان سال 1392 صورتحساب تعديلي به مبلغ 632ر1 ميلياردريال ارسال نموده که به دليل عدم تسري مصوبات ستاد تدابير ويژه اقتصادي به گاز متان، مورد قبول شرکت واقع نگرديده، که از اين بابت ذخيره‌اي در حسابها منظور نشده است. شايان ذکر است براساس نامه مورخ 16/3/1394 مدير کنترل توليد شرکت ملي صنايع پتروشيمي مدت مذکور به هشت ماه (21/1/1392 لغايت 23/9/1392) تقليل يافته ليکن اين توافق هم‌چنان مورد اعتراض شرکت مي‌باشد.
7. 7-4همانطور که در يادداشت توضيحي 1-11 درج شده مبلغ 63 ميلياردريال سپرده نزد بانکها طبق مصوبه هيئت‌مديره جهت پرداخت تسهيلات به کارکنان شرکت توديع گرديده است.

8. نظر مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تصميم‌گيري نسبت به تقسيم سود سهام، به آثار مالي مطلب مندرج در بند توضيحي شماره 4 اين گزارش جلب مي‌نمايد.
9. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهامداران ظرف مدت هشت‌ماه پس از تصويب مجمع عمومي بطور کامل رعايت نگرديده است.
10. اقدامات هيئت‌مديره شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 26 تيرماه 1395، دررابطه با موارد مندرج در بندهاي 1-7 الي 3-7، 13 و 15 اين گزارش و همچنين تعيين تکليف ماليات عملکرد سال1392 و ارائه گزارش توجيه فني و اقتصادي جهت خريد سهام شرکت‌هاي پتروشيمي مرجان و پتروشيمي فارابي و تعيين توقف يا ادامه فعاليت شرکت پتروشيمي کيمياي فن‌آوران ماهشهر، به نتيجه قطعي نرسيده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نشده است.
12. گزارش هيئت‌‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع‌عمومي شرکت پتروشيمي فن‌آوران (سهامي عام)، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه‌به رسيدگيهاي انجام شده نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده ازجانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است: 1-13-مفاد بندهاي 3، 4 و 7 ماده 7، ماده 10و 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان، درخصوص افشاي صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده و شده 6 ماهه ظرف مهلت مقرر، افشاي اظهارنظر حسابرسي نسبت به پيش‌بيني براساس عملکرد واقعي 6‌ ماهه، افشاي صورتجلسه مجمع‎عمومي سالانه ظرف حداکثر يک‌هفته و بلاتصدي بودن سمت مديرعامل شرکت تا آبان‎ماه سال مورد گزارش.
13. 2-13-مفاد ماده 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص حداقل در صد سهام شناور به ميزان 20 درصد.
14. الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي درارتباط با تشکيل کميته حسابرسي مطابق با الزامات سازمان بورس اوراق بهادار، تنظيم مکانيزمهايي براي کسب اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي توسط کميته حسابرسي، استفاده از روشهاي مدون جهت آموزش مستمر مديران، کارکنان و اعمال ساختار سازماني مصوب شرکت رعايت نشده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين‌‌خصوص به استثناي عدم رعايت مفاد مواد 3 و 4، 10، 11، 13، 14، 16، 21 و 23 دستورالعمل اجرايي و مفاد مواد 3، 4، 14، 18، 19، 35، 36 و 43 آيين‌نامه اجرايي آن اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.

18تیر1396
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير گروه سازمان حسابرسي Masumeh Kousha [Sign] 1396/04/21 19:12:36
مدير ارشد سازمان حسابرسي Flora Karimi [Sign] 1396/04/21 19:30:27
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Farshad Eskandar Bayati [Sign] 1396/04/21 20:30:05