مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا - نماد: وسنا(رسنا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1399/06/25 درمحل  خيابان خرمشهر،خيابان گلشن، نبش خيابان گلزار،پلاک2   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي66130 %
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام12452160.05 %
سهامداران حقيقي86391600.35 %
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا(سهامي عام)496571542.03 %
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي(سهامي عام)36504077814.95 %
شرکت گروه مپنا (سهامي عام)42899221617.57 %
شرکت صنايع برق و انرژي صبا (سهامي خاص)139424394557.12 %
جمع224782508292.08 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عظيم اعتمادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  خليل بهبهاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  منيره مشهدي رمضانعلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي برومندفر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
صنايع برق و انرژي صبا10861329483اصلیحميدرضا دائمي2121794735رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مهندسي مکانيک
گروه مپنا10101431259اصلیخليل بهبهاني1950380688نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مهندسي کنترل
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي10101339590اصلیعادل علي بازي4250918718عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعي
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917اصلیمرتضي برومندفر1930654014عضو هیئت مدیرهموظفدکتراي مديريت کسب و کار
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیيوسف شادمان1464268746عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت صنعتي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۷۹,۹۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۰۱۹,۶۶۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۰۱۹,۶۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۰۰۰,۸۵۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۸,۸۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۹۸,۷۴۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۹۸,۷۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷۳,۲۳۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۲۵,۵۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۹۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰
سرمایه
۲,۴۴۱,۱۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
صنايع برق و انرژي صباحقوقیسهامی خاص10861329483اصلی
گروه مپناحقوقیسهامی عام10101431259اصلی
سرمايه گذاري گروه توسعه مليحقوقیسهامی عام10101339590اصلی
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سيناحقوقیسهامی عام10340058917اصلی
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميحقوقیموسسه غیر تجاری10100171920اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 20,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,000 750 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تنفيذ مجمع عمومي قرار گرفت.