مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت بيمه اتکايي امين - نماد: اتکام

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-086 مورخ 1399/06/05 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 08:00 روز سه شنبه مورخ 1399/06/18 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران - شهرک قدس - خيابان ايران زمين- پلاک 2235 - مجتمع فرهنگي بيمه ايران برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
همزمان با حضور در مجمع عمومي فوق العاده به سهامداران ارائه مي گردد.

دعوت کننده از مجمع: هيأت مديره شرکت بيمه اتکايي امين
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد