مشخصات
امضا کنندگان: [ Alireza Sajadi Manizani [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت لبنيات پاستوريزه پاک - نماد: غپاک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/04/28 درمحل  قانوني شرکت واقع در تهران-کيلومتر3 جاده قديم کرج-ميدان شير   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان20000000.21 %
ساير سهامداران(4861 شخص)28191280.3 %
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا60397290.63 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي138770011.45 %
صندوق سرمايه گذاري گنجينه زرين شهر469171174.91 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران(سهامي عام)12547013213.13 %
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا46826106649.01 %
جمع66538417369.64 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي همايون نبئي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي مير محمد حشمتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  خانم الهام خليلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي عبدالمجيد شورابي مقدم  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي1983اصلیعليرضا سجادي مانيزاني3932645081عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت مديريت سرمايه گذاري سينا211900اصلیعباس عطايي شريف0062497324عضو هیئت مدیرهغیر موظف فوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران23206اصلیفرهادرمضان0056184948نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا356153اصلیرضا نويد برق2593215186عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
پيوند تجارت آتيه ايرانيان480658اصلیهمايون نبئي1380773849رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۳,۴۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۱۲,۵۶۰
تعدیلات سنواتی
(۲,۰۵۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۱۰,۵۰۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۱۰,۵۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۴۳,۹۲۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۶۷۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۴۲,۲۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۸۲۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۳۸,۴۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴
سرمایه
۹۵۵,۴۹۳
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.