مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مواد ويژه ليا - نماد: شليا

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/05/31  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:30 روز شنبه مورخ 1398/09/30 درمحل تهران ابتداي خيابان مطهري نرسيده بهلارستان پلاک 436ساختمان ادبا برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1398/05/31
توضیحات:
تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني تصميم گيري در خصوص تقسيم سود
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد