مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت معدني و صنعتي گل گهر - نماد: کگل

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/05/05  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/07/19 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
فولاد مبارکه اصفهانفولاد مبارکه اصفهان10260289464محمدياسر طيب نيامحمد فلاح3051889725عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
گروه مديريت سرمايه گذاري اميدگروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090محمود مصري نژادمحمود مصري نژاد1280830379عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزاتسرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات10101634157ايمان عتيقيايمان عتيقي3071138997عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
توسعه معدني و صنعتي صبانورتوسعه معدني و صنعتي صبانور10101726150جمشيد ملارحمنجمشيد ملارحمن0569720974نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري سپهسرمايه گذاري سپه10101296740محمدرضا کرمي شاهرخيمحمدرضا کرمي شاهرخي3051105244رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد