icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
خدمات مسافرتي و گردشگري گشت مهر پيشه
سرمایه ثبت شده:
32,000
نماد:
واميد20
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/08/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/08/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام خدمات مسافرتي و گردشگري گشت مهر پيشه

1. 1-صورتهاي مالي موسسه خدمات مسافرت هوايي و گردشگري گشت مهرپيشه شامل ترازنامه به تاريخ 30 آبان ماه 1398 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 20 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره موسسه است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.

4. 4-وضع مالياتهاي عملکرد، حقوق، تکليفي و ارزش افزوده و حق بيمه¬هاي تکليفي موسسه در يادداشت¬هاي توضيحي 3-1-8 ، 4-1-8 و 9 انعکاس يافته است. باتوجه به نتيجه بررسيهاي انجام شده، تعديل مبالغ موجود در حسابها درارتباط با موارد فوق در رعايت استانداردهاي حسابداري ضرورت داشته، ولي تعيين حداقل کسري ذخيره مورد نياز جهت پوشش اين اقلام، پس از خاتمه رسيدگي و اعلام نظر مقامات ذيصلاح امکان پذير است.
5. 5-دريافتني¬هاي تجاري و پرداختني¬هاي غيرتجاري موضوع يادداشت¬هاي توضيحي 4 و 8 به ترتيب شامل 901 و 278 ميليون ريال اقلام راکد، سنواتي و معوق انتقالي از سالهاي قبل بوده که پيگيريها و اقدامات انجام شده جهت تعيين تکليف آنها به نتيجه قطعي منجر نشده است. با توجه به نتيجه بررسيهاي بعمل آمده درخصوص موارد فوق و ارتباط برخي از پرداختني¬هاي راکد با دريافتني¬هاي مزبور، ضروريست در رعايت استانداردهاي حسابداري نسبت به ايجاد ذخيره براي خالص اقلام به مبلغ 623 ميليون ريال اقدام گردد.
6. 6-تا تاريخ اين گزارش، پاسخ تأييديه¬هاي ارسالي براي برخي از اشخاص طرف حساب مندرج در سرفصل حسابهاي دريافتني جمعا به مبلغ حدود 5,613 ميليون ريال واصل نشده است. تعيين آثار تعديلات احتمالي که درصورت دريافت پاسخ اين تأييديـه¬ها اعمال آنها در حسابها ضرورت مي¬يافت، امکان پذير نيست.

7. 7- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (4) و (5) و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند (6)، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي موسسه خدمات مسافرت هوايي و گردشگري گشت مهرپيشه در تاريخ 30 آبان ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابـداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

8. 8-به شرح يادداشت توضيحي 1-12، درآمد حاصل از معرفي مشتريان به ساير آژانس¬هاي همکار براي استفاده از تورهاي آنان باتوجه به روال معمول در صنعت گردشگري براساس توافقات بعمل آمده فيمابين و در زمان تحقق در حسابها منعکس مي¬گردد.

9. 9-همانطورکه از صورتهاي مالي مشهود است، عملکرد موسسه در سال مالي جاري به زيان عملياتي و زيان خالص منجر شده و مانده زيان انباشته به حدود 7/7 ميليارد ريال رسيده است.
10. 10-اقدامات انجام شده درخصوص تکاليف مقرر درمجمع عمومي عادي سالانه سال مالي قبل در برخي موارد بشرح بندهاي (4)، (6) و (13) اين گزارش، هنوز به نتيجه نهايي و قطعي مورد نظر مجمع نرسيده است.
11. 11-با توجه به تأخير در معرفي نمايندگان اعضاي حقوقي هيأت مديره براي جايگزيني نمايندگان مستعفي در طي سال، جلسات هيأت مديره در سه ماهه تير تا شهريور 1398 برگزار نگرديده است.
12. 12-جزو سرفصل جاري کارکنان در دريافتني¬هاي غيرتجاري (جدول يادداشت توضيحي 1-4) مبلغ حدود 596 ميليون ريال بعنوان طلب از مديرعامل شرکت منظور گرديده است. اگرچه اين مبلغ از تعديل مبالغ اضافه منظور شده در حقوق و مزاياي ماهانه ايشان در پايان سال ايجاد گرديده، معهذا با توجه به مفاد ماده 25 اساسنامه، موضوع از مصاديق عدم انطباق با مفاد ماده 132 اصلاحيه قانون تجارت تلقي مي¬گردد.
13. 13-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و از موارد بااهميتي که طبق قوانين و مقررات يادشده انجام آنها بعهده شرکت و در حال حاضر امکان پذير بوده، نماينده شرکت به واحد مربوطه معرفي شده است.

20دی1398
موسسه حسابرسي بهمند
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهمند Reza Atash [Sign] 1398/11/15 17:53:54
شريک موسسه بهمند Ali Mashreghi Arani [Sign]8007351398/11/15 18:18:40
مدير موسسه بهمند Hooman Hoshi [Sign]8715731398/11/15 18:34:03