مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت مهرکام پارس - نماد: خمهر

موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-118 مورخ 1400/07/10 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/10/15 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/07/20 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 4,747,718 میلیون ریال به‌مبلغ 6,627,718 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 1,880,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1400/08/05 لغایت تاریخ 1400/10/04  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
234-115-189291-1پاسارگاداکباتان
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد