icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه
سرمایه ثبت شده:
450,411
نماد:
رفاه
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
521151
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1395/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/07/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۱۰/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۰۷/۳۰
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۱۰/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۰۷/۳۰
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۴۱۸,۰۷۳ ۳۸۳,۳۳۷ ۹ پرداختنی‌های تجاری ۱,۸۲۷,۵۹۲ ۱,۵۵۷,۱۵۷ ۱۷
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه مدت ۷۸۰ ۷۸۰ ۰ پرداختنی‌های غیرتجاری ۴۳۹,۹۴۴ ۳۸۶,۲۸۰ ۱۴
دریافتنی‌‌های تجاری ۱,۲۶۴,۵۱۶ ۸۶۸,۲۷۰ ۴۶ مالیات پرداختنی ۱,۰۷۸ ۰ --
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۶۳۷,۷۸۸ ۶۲۰,۴۲۲ ۳ سود سهام پرداختنی ۸۹,۸۲۷ ۱۰۹,۰۱۷ (۱۸)
موجودی مواد و کالا ۶۵۶,۸۵۶ ۵۳۳,۵۱۹ ۲۳ تسهیلات مالی ۰ ۰ --
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۶۶,۲۵۷ ۶۰,۳۷۶ ۱۰ ذخایر ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های جاری ۵۸۹,۸۵۳ ۳۲۴,۰۶۹ ۸۲
جمع دارایی‌های جاری ۳,۰۴۴,۲۷۰ ۲,۴۶۶,۷۰۴ ۲۳ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری جمع بدهی‌های جاری ۲,۹۴۸,۲۹۴ ۲,۳۷۶,۵۲۳ ۲۴
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۹۲,۸۶۱ ۹۲,۸۶۱ ۰ بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۰ ۰ -- پرداختنی‌های بلندمدت ۰ ۰ --
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۲۶,۲۳۶ ۲۲,۳۰۵ ۱۸ تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۱,۲۰۶,۰۶۹ ۱,۱۷۶,۹۴۹ ۲ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۳۲۴,۱۳۱ ۳۱۲,۹۱۱ ۴
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ -- جمع بدهی‌های غیرجاری ۳۲۴,۱۳۱ ۳۱۲,۹۱۱ ۴
جمع دارایی‌های غیرجاری ۱,۳۲۵,۱۶۶ ۱,۲۹۲,۱۱۵ ۳ جمع بدهی‌ها ۳,۲۷۲,۴۲۵ ۲,۶۸۹,۴۳۴ ۲۲
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۴۵۰,۴۱۱ ۴۵۰,۴۱۱ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۴۵,۰۴۱ ۴۵,۰۴۱ ۰
سایر اندوخته‌ها ۹۷,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰ ۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۵۰۴,۵۵۹ ۴۷۶,۹۳۳ ۶
جمع حقوق صاحبان سهام ۱,۰۹۷,۰۱۱ ۱,۰۶۹,۳۸۵ ۳
جمع دارایی‌ها ۴,۳۶۹,۴۳۶ ۳,۷۵۸,۸۱۹ ۱۶ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۴,۳۶۹,۴۳۶ ۳,۷۵۸,۸۱۹ ۱۶