icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
ليزينگ اميد
سرمایه ثبت شده:
300,000
نماد:
واميد6
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/09/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره ليزينگ اميد

1. صورت وضعيت مالي شرکت ليزينگ اميد (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا سي و دو پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي با هيأت ‌مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. به استثناي موارد مندرج در بند 4، بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. وضعيت ماليات عملکرد و ماليات و عوارض ارزش افزوده شرکت به تفصيل در يادداشت هاي توضيحي 23 و 28 صورتهاي مالي منعکس گرديده است. در اين ارتباط، ماليات تشخيصي براي عملکرد سال 1396 به مبلغ 37 ميليارد ريال بيش از ماليات ابرازي است و کسري ذخيره احتمالي از اين بابت متصور مي باشد. ضمنا ماليات و عوارض ارزش افزوده مطالبه شده از شرکت براي سالهاي مالي منتهي به 30 آذر 1389 الي 1394 بر مبناي علي الراس جمعا بالغ بر 886 ميليارد ريال مشتمل بر 455 ميليارد ريال جريمه مي باشد که مراتب مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و از اين بابت ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. افزون بر اين ماليات و عوارض ارزش افزوده سالهاي مالي منتهي به 30 آذر 1395 الي 1398 مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته است. با توجه به مراتب مزبور کسري ذخاير مالياتي متصور مي باشد، ليکن تعيين مبلغ دقيق آن در حال حاضر امکانپذير نيست.
4. سرفصل تسهيلات اعطايي به مشتريان به شرح يادداشتهاي توضيحي 3-13 الي 6-13 صورتهاي مالي جمعا شامل مبلغ 1.947 ميليارد ريال مطالبات از سنوات قبل (عمدتا سال 95 به بعد) بوده که از اين بابت مبلغ 772 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور شده است. اهم موارد قابل ذکر در اين خصوص به شرح زير است: 1-4- مبلغ 1.323 ميليارد ريال تسهيلات ليزينگ اعطايي به چهار شخص حقوقي (موصوف به گروه دهقان) در قبال دريافت مبلغ 1.389 ميليارد ريال گواهي سپرده بانکي صادره توسط بانک شهر شعبه سنايي به نفع موسسه فرهنگي هنري طلوع سبز هنر (يکي از ذينفعان تسهيلات مزبور) بوده که تسهيلات ياد شده در سر رسيد تسويه نگرديده و عليرغم مکاتبه قبلي شرکت با سرپرستي بانک شهر براي تائيد اصالت گواهي هاي صادره و صدور تائيديه اصالت گواهي هاي مذکور که متعاقبا حسب مورد توسط کارشناس رسمي اصالت گواهي سپرده مزبور بررسي و تائيد شده) پس از اعلام کتبي شرکت مبني بر بازخريد اوراق گواهي سپرده مزبور به نفع شرکت، بانک ذيربط نسبت به درخواست مزبور استنکاف نموده و به دنبال آن شرکت اقدام به طرح دعوي عليه بانک شهر با موضوع عدم پرداخت سپرده هاي مزبور نموده، ليکن تا تاريخ تهيه اين گزارش دعوي مزبور منجر به صدور دادنامه نگرديده است. 2-4- مبلغ 233 ميليارد ريال تسهيلات ليزينگ اعطايي به دو شخص حقوقي (موصوف به گروه ياوري) در سنوات گذشته در قبال اخذ 366 ميليارد ريال ضمانت نامه صادره از بانکهاي سپه، ملي و توسعه تعاون مي باشد. در اين خصوص اگرچه شرکت به هنگام اعطاي تسهيلات اقدام به دريافت تاييديه اصالت ضمانت نامه از سامانه سپام نموده، ليکن به منظور تاييد مجدد اصالت ضمانت نامه هاي مزبور عليرغم ارسال تاييديه براي بانکهاي ياد شده، پاسخ تاييديه هاي مزبور واصل نگرديده است، ضمن آنکه در سامانه سپام بانک مرکزي ج.ا.ا اعلام گرديده که ضمانت نامه هاي مزبور بلاتکليف و سررسيد گذشته مي باشند و مستنداتي دال بر اينکه شرکت براي وصول ضمانت نامه هاي مزبور در سررسيد¬هاي مربوطه اقدام کرده باشد، ملاحظه نگرديده است. شرکت در خصوص ضمانت نامه-هاي دريافتي از بانکهاي توسعه و تعاون و ملي اقامه دعوي نموده است که موضوع مذکور در جريان پيگيري مي باشد. با توجه به نامشخص بودن نتايج پيگيري هاي حقوقي شرکت، نحوه و زمان و مبلغ قابل بازيافت مطالبات ياد شده مشخص نمي باشد.

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3 و به استثناي آثار تعديلات احتمالي ناشي از موارد مندرج در بند 4 اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

6. نتيجه گيري موسسه در اثر مفاد بندهاي زير تعديل نشده است: 1-6- همان گونه که در يادداشت توضيحي 10-3 صورتهاي مالي آمده است، شرکت طي سالهاي اخير متحمل زيان هاي قابل ملاحظه اي شده، به گونه اي که زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بالغ بر 177/2 ميليارد ريال (3/7 برابر سرمايه ثبت شده) گرديده است. از طرف ديگر فعاليت هاي درآمدزاي شرکت عملا متوقف شده و هزينه هاي ثابت شرکت شامل هزينه هاي مالي رو به افزايش است و کسري منابع جاري شرکت توسط گروه اميد تامين مي شود. مراتب ياد شده نشان دهنده وجود ابهامي با اهميت است که نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد مي کند.
6. 2-6- همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-16 صورتهاي مالي آمده است 7 دستگاه آپارتمان شرکت براي انتقال 2-6-2-اسناد مالکيت به نام شرکت در جريان پيگيري حقوقي است. ضمنا همانگونه که در يادداشت توضيحي 5-16 صورتهاي مالي آمده است سند 6 واحد آپارتمان واقع در الهيه پس از تکميل و طي مراحل قانوني به نام شرکت قابل انتقال خواهد بود.
6. 6-3- همانگونه که در يادداشت توضيحي 6-16 صورتهاي مالي آمده است، املاک تمليکي شرکت فاقد پوشش بيمه اي است.

7. به دليل عدم تهيه صورتهاي مالي براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به 31 خرداد 1398، اقلام مقايسه اي درج شده در صورتهاي مالي مربوط به دوره مذکور، حسابرسي نشده است.

02شهریور1399
موسسه حسابرسي فريوران راهبرد
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک فريوران Mahboob Jalil Poursamarin [Sign]8002021399/06/25 10:05:50
شريک فريوران Keyhan Maham [Sign]8007881399/06/25 10:11:38
مدير موسسه فريوران Mohammad Saeid Asgharian [Sign] 1399/06/25 11:05:13