icon

اولین پیش بینی درآمد هر سهم

EN
شرکت:
مواد ويژه ليا
سرمایه ثبت شده:
80,820
نماد:
شليا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
243051
اولین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 1397/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1397/05/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
به پیوست اطلاعات مالی آتی مواد ويژه ليا مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ 1397/05/31 شامل اجزای زیر ارائه می شود:
  • صورت سود و زيان پیش بینی شده
  • یادداشت های توضیحی:
    • الف) اهم رویه های حسابداری
    • ب)   خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات
    • ج)    یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی
در راستای بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ 1396/04/26 به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.
نام سمت موظف/غیرموظف
محمد ميرزائي قمي رئیس هیئت مدیره غیر موظف
حميد براتي مقدم نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف
مير ابراهيم باقر الموسوي عضو هیئت مدیره موظف
محسن صالحي عضو هیئت مدیره موظف
مسعود صالحي شهر بابکي عضو هیئت مدیره غیر موظف

مدیرعامل محسن صالحي

اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت خبرگان تجارت پارس30027403.72 %
آرمان آفرينان سيميا 33935094.2 %
کيمياگر سديد پارسي 35466964.39 %
توان گستران عايق 70195878.69 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه سبز گلستان 1982945924.54 %
ساير4402800954.48 %
جمع80820000100 % 
شرح
طبق بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملكرد سالانه شرکت حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید باید ارایه شود ، ضروریست در جداول پيوست، در ستون سال 1396/05/31 آخرین اطلاعات مربوط به این سال مالی، شامل اطلاعات واقعی تا تاریخ تهیه اطلاعات و نیز اطلاعات پیش بینی از تاریخ تهیه اطلاعات تا تاریخ پایان دوره گزارشگری درج شود.
در مواردی که اطلاعات پیش بینی سال 1397/05/31 تغییر بااهمیتی نسبت به اطلاعات سال 1396/05/31 دارد، ضروریست دلایل تغییرات بااهمیت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.