مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت بيمه زندگي باران - نماد: باران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 13:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/11/16 درمحل  بزرگراه کردستان-خيابان زاينده رود غربي-پلاک3   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري سرآمداندوخته سازان فردا300000002.5 %
شرکت سرمايه گذاري دانايان پارس 600000005 %
بيمه سرمد600000005 %
شرکت گروه مالي دانايان پارس18000000015 %
شرکت پارس بتن ماهان 21906958018.26 %
شرکت بازرگاني فراگسترمهان آرمان24000000020 %
شرکت سرمايه آب خاک توسعه24000000020 %
جمع102906958085.76 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيدافضل موسوي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مژگان جهانمردي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد غلامرضايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا هادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
سامان پندار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سيدافضل موسويحقیقی4283896349اصلی
بابک جهان آراحقیقی0942864638اصلی
محمدرضا مديريحقیقی0067774458اصلی
بهرنگ اسدي قره جلوحقیقی2392067600اصلی
عليرضا هاديحقیقی0452772648اصلی
محمد غلامرضائيحقیقی0069827941علی‌البدل