مشخصات
امضا کنندگان: [ Ebrahim Shahhosseni [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/07/30 شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه - نماد: رفاه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/11/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1395/11/30 درمحل  تهران-ميدان هفتم تير-ابتداي خيابان شهيد آيت الله مفتح(جنوبي)-پلاک240-سالن مرکز فرهنگي سيدالشهداء(ع)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شهرداري تهران280000006.22 %
شرکت گروه سرمايه گذاري اميد385897108.57 %
بانک تجارت426774609.48 %
شرکت سپهر نويد آفرين4544381010.09 %
ساير سهامداران5784366512.84 %
بانک صادرات6541560014.52 %
بانک ملي ايران8816919019.58 %
جمع36613943581.29 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابوالفضل نام آور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ساعد امين جعفري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدجواد شيخ  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرشيد گل زاده کرماني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
بانک ملت 38077اصلیفواد قادري3255268281عضو هیئت مدیرهموظف
بانک ملي60اصلیمجتبي فرمهيني فراهاني5449810148نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
بانک تجارت38028اصلیفرشيد گل زاده کرماني2990562125عضو هیئت مدیرهموظف
بانک صادرات3833اصلیرسول محمدي2291450891عضو هیئت مدیرهموظف
سازمان ملي زمين و مسکن339809اصلیپرويز تجلي زاده0049357387رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بانک مليحقوقی60اصلی
بانک تجارتحقوقی38028اصلی
بانک صادراتحقوقی3833اصلی
سيد علي تقويحقیقی4579266862علی‌البدل
شرکت مديريت طرح و توسعه آينده پوياحقوقی48557علی‌البدل
شرکت تعاوني توليدي توزيعي سرمايه گذاران مهرانديشان رفاهحقوقی367861اصلی
شرکت سپهر نويد آفرينحقوقی251957اصلی