مشخصات
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت سيمان خرم آباد - نماد: سخرم
موضوع:  لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30  


پیرو آگهی منتشره در تاریخ 1396/04/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/04/31 به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار.
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر
توضیحات:
 
امضا کنندگان: [ Mohammad Khedri [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد