مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت توليدي ايران تاير - نماد: پتاير

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/04/29  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/06/31 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميبنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920حميدرضا عبدالمالکيمهدي ملائي1261163524عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
سرمايه گذاري ملي ايرانسرمايه گذاري ملي ايران10100686779مصطفي اسدي بکلوئيمصطفي اسدي بکلوئي0058405781نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
گسترش پايا صنعت سيناگسترش پايا صنعت سينا10101236358مهدي ملائيحميدرضا عبدالمالکي0491497601عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
ره نگار خاورميانه پارسره نگار خاورميانه پارس10320823609سيداميرحسين شمس دولت آباديسيداميرحسين شمس دولت آبادي3255751421رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
پيوند تجارت آتيه ايرانيانپيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651محمد خدائي وله زاقردمحمد خدائي وله زاقرد6039005130عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
حميدرضا عبدالمالکي