مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات کابل سازي تک - نماد: بتک
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:30 روز چهار شنبه مورخ 1395/04/30 درمحل دفترمرکزي تهران خيابان فردوسي خيابان سرهنگ سخايي ساختمان 40 طبقه 2 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29
توضیحات:
 
امضا کنندگان: [ Seyed Jalal Asadollahi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد