مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31شرکت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر - نماد: وتوس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/12/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1399/12/16 درمحل ميدان جمهوري اسلامي- بلوار نماز- نماز 25- شرکت توس گستر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
احسان تحققي علي غلامي46920 %
پردازش اطلاعات ايرانيان96000000.6 %
پارس سرمايه تابا122900000.77 %
مديريت سرمايه ارزش آفرين دانا485814043.04 %
مديريت سرمايه آساي دانا654450484.09 %
شرکت سازه کاران نيايش102392432864 %
جمع115984547272.49 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباسعلي منزل آبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد مهدي جلالي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد آرين منش  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم ماژاني  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، سال مالی شرکت از
سال مالی قبلی: 1400/06/31   دوره: 12 ماهه و 0 روزه
به
سال مالی جدید:  1399/12/30   دوره: 6 ماهه و 0 روزه
تغییر یافت .

سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده 48 اساسنامه