مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت کشت و صنعت آبشيرين - نماد: آبين
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو گزارش منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر ارزش سهام و توليد شرکت به استحضار می رساند روند اجرايي، عملياتي و توليد اين شرکت در سالجاري رشد قابل توجهي داشته و در زمان مقرر گزارش هاي مالي آن از طريق سامانه کدال اطلاع رساني مي گردد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.